Till undermeny Karta Kontakt

Adressättning

Alla bostäder och verksamhetslokaler måste enligt lag ha adresser som de är ensamma om, och som talar om var de ligger.

En adress byggs upp i olika nivåer beroende på om det är en vägadress eller en landbsbygdsadress.

  • Adressområde (vägadress- eller byadress)
  • Eventuellt gårdsadressområde (ej vägadress)
  • Adressplats (nummer)

Vid all adress- och namnsättning ska god ortnamnssed iaktas. Det innebär bland annat att traktnamn i fastighetsregistret, och namn som godkänts för offentlig kartproduktion, också i andra sammanhang ska användas i sin godkända form.

Registrering av adresser

Bygg- och miljönämnden har tagit principbeslut om hur adresserna ska se ut i Knivsta kommun. Adresser och byggnader registreras i BALK, lantmäteriets register. Kommunen är ansvariga för att hålla registret aktuellt. En ny adress som registreras skickas först till posten för att postnummersättas. Uppgifterna går sedan vidare till Skatteverket, folkbokföringen.

Gatuadressområden består av gatu- och vägnamn. De används i första hand inom tätorter och fritidsområden. I övriga fall bör i första hand byadressområden användas.

Hur adresser ska se ut

I byadressområde bör det bynamn (traktnamn) som ingår i fastighetsbeteckningen användas. I vissa fall där husen i en samlad bebyggelse har olika traktnamn har förvaltningen satt ett gemensamt bynamn för bebyggelsegruppen. Även på stora fastigheter har man ibland valt att använda ett annat närliggande traktnamn/bynamn, om det bättre beskriver läget.

Gårdsadressområde är en namntyp som endast kan finnas tillsammans med ett byadressområde. Gårdsadressen kan användas för att närmare ange var gården ligger eller för att bevara historiska namn. Gårdsnamnet ska finnas på allmänna kartor eller i lantmäteriverkets register för att kunna användas i adressen.  

Nummer

Adressplats (nummer) är en unik beteckning för en bostadsentrée/ett adresställe inom byadressområdet. Varje bostadshus/lägenheter på en fastighet ska ha en egen, unik adress.

Numren har satts med tanke på körriktning ut från Knivsta tätort. Hus längs huvudvägar har fått nummer 0-99 med jämna nummer på vänster sida och ojämna på höger. Hus längs stickvägar har fått ett tresiffrigt nummer, där varje stickväg har en egen 100-serie. För eventuell framtida bebyggelse har det lämnats luckor i nummersserien i de fall det är ett visst avstånd mellan husen.