Till undermeny Karta Kontakt

Pågående planarbete

Vision 2015

 Just nu pågår arbete med detaljplanerna nedan. Inom parentes finns angivet i vilket planskede som detaljplanen befinner sig. För att få mer information om de olika planskedena, se till höger. 

Planuppdrag 

Planuppdrag

Detaljplanerna i denna kategori har fått planuppdrag och nästa steg är att ta fram ett samrådsförslag. Det kan variera hur lång tid detta tar, beroende på antalet utredningar som krävs och frågor som behöver redas upp. Detaljplanerna nedan har fått beslut om uppdrag.  

Alsike Nord Etapp 2

Alsike 4:1, Tunhem

Del av kv. Sommarlovet, Särsta 3:150 m. fl.

Förskola intill Boängsvägen

Förtätning av Centrala Knivsta

Kv. Ringugnen, Gredelby 7:78

Ledingevägen

Nor S:1, Kolonivägen

Område kring Källbacken och Fornåsavägen, Alsike, Vrå 1:35 m. fl.

Spakbacken-Östunaby, Åsby 3:2, m. fl.

Vrå 1:392

Samråd 

Samråd

Ett detaljplaneförslag upprättas och skickas ut på samråd till myndigheter, organisationer, andra remissinstanser samt fastighetsägare och de som bor inom eller på angränsande fastigheter. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på detaljplaneförslaget. I utökat planförfarande publiceras en kungörelse om samråd i Knivstabygden. Detaljplanerna nedan befinner sig i samrådsskedet.  

Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl (samrådstid slut)

Ekeby 1:156 (samrådstid slut)

Idrotts- och aktivitetshus i Alsike Nord (samrådstid slut)

Knivsta-Tarv 1:24 (samrådstid slut)

Målsta 2:38 (samrådstid slut) 

Södra Ar, Gredelby 1:3 m. fl. (samrådstid slut)

Granskning 

Granskning

Granskningsskedet innebär att kommunen presenterar ett mer slutgiltigt planförslag och ger myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Inför antagande

Inför antagande

Detaljplanerna i detta skede väntar på politikernas beslut om antagande och därefter på att vinna laga kraft. Om beslutet om antagande överklagas så skickas ärendet till länsstyrelsen som är första överprövningsinstans. När väl en detaljplan vunnit laga kraft så flyttas den över till ”Gällande detaljplaner”. Detaljplanerna nedan befinner sig i detta skede.

Furulund, Knivsta 26:1, 27:1 m. fl.

Margarethahemmet, Särsta 38:4

Nor S:1, Olof Thunmans väg

  • Uppgiftslämnare: Emelie Hedman
  • Senast uppdaterad 22 nov 2017