Till undermeny Karta Kontakt

Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl

Ett förslag till Detaljplan för centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera, har varit ute på granskning från och med 14 mars 2018 till och med söndag 8 april 2018.

 

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden. Syftet med planen är att skapa förutsättningar att bygga bostäder, förskola, centrumverksamheter, natur- och parkområden. Detaljplanens område har utökats efter samrådsförslaget.

Detaljplanen avviker från gällande Fördjupad översiktsplan (2012) och planläggs därför med utökat förfarande.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 

Fotomontage

Bilder på hur byggnader enligt förslaget skulle kunna synas på längre avstånd från centrala platser i Knivsta. De tre vyerna av planområdet är från Gredelbybron, busstorget och Ängbyvägen. Fotomontagen visar hur byggnadernas volymer kan landa i landskapet och är inte ett förslag på husens utseende i form av exempelvis färg- eller ytmaterial. 

Önskas de äldre handlingarna kontakta planenheten.

Upplysningar

Planenheten 018-347000

  • Senast uppdaterad 10 apr 2018