Till undermeny Karta Kontakt

Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl

Ett förslag till detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera, har varit ute på samråd från och med 20 april 2017 till och med 29 maj 2017.

 

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden. Syftet med planen är att skapa förutsättningar att bygga bostäder (ca 650-700 lägenheter), förskola, centrumverksamheter, natur- och parkområden.

Då planen avviker från översiktsplanen utförs den därför med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Önskas planhandlingen i pappersform, kontakta Planenheten på Bygg- och miljökontoret på tel 018-34 70 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 29 maj till knivsta@knivsta.se eller Planenheten, 741 75 KNIVSTA. Märk handlingen "BMK 2014-000709". Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget.

 

Fotomontage

Bilder på hur byggnader enligt förslaget skulle kunna synas på längre avstånd från centrala platser i Knivsta. De tre vyerna av planområdet är från Gredelbybron, busstorget och Ängbyvägen. Fotomontagen visar hur byggnadernas volymer kan landa i landskapet och är inte ett förslag på husens utseende i form av exempelvis färg- eller ytmaterial. 

Upplysningar

Planenheten
Fysisk planerare, 018-347000

  • Uppgiftslämnare: Emelie Hedman
  • Senast uppdaterad 27 jun 2017