Till undermeny Karta Kontakt

Positiva planbesked

Planbesked är ett beslut som ges av kommunen efter att någon ansökt om detta och att inleda något som kräver ett detaljplanearbete. Kommunen ska då redovisa sin avsikt i frågan. Om kommunen ger ett positivt planbesked är det vanligt att det så småningom leder till att ett detaljplanearbete inleds.

De planbesked som läggs ut nedan är de som har fått positivt planbesked och som väntar på att inkluderas i ett detaljplanearbete. När ett sådant detaljplanearbete inleds kommer information om detta att finnas på sidan ”pågående planarbete”. Ärendet tas då bort från denna sida. 

Följande typ av planbesked återfinns inte nedan:

  • Negativa planbesked
  • Planbesked där inget hänt ett år efter den angivna tidpunkter för antagande som anges i planbeskedets tjänsteskrivelse
  • Planbesked som redan ingår i ett detaljplanearbete

Alsike 4:1

Ansökan avser planläggning för ett 20-tal enfamiljshus som kedjehus på fastigheten Tunhem Alsike 4:1. Området ligger öster om väg 255 i höjd med Alsike kyrka.

Alsike kloster

Ansökan avser planläggning för ett 20-tal lägenheter som parhus på fastigheten Alsike 1:1, 1:3 med inriktning på retreatverksamhet kopplat till ekologisk hushållning och ekologiskt avloppssystem. Området ligger väster om väg 255 intill Alsike kyrka och bakom Alsike kloster.

Särsta 3:1, Concent AB

Ansökan handlar om att kommunen ska planlägga för hotell samt hostelbyggnader med en byggnadsarea på ca 15000 kvm. 

Ekhamn 1:9

Ansökan avser två etapper där den första etappen omfattar 120-180 nya fastigheter och den andra etappen omfattar ytterligare ca 50 nya tomter. Främst rör det sig om fristående villor av varierande storlek, men det är också planerat för några rad- eller kedjehus. Området ligger i den västra delen av Knivsta, precis vid Mälaren och i anslutning till Västersjö.

Gredelby 1:36

Planbeskedet gäller fastigheten Gredelby 1:36, som ligger i industriområdet A. Sökande önskar uppföra en ecklesiastikbyggnad på fastigheten och söker därför en ändring av den befintliga detaljplanen.

Gredelby 2:113

Ansökan avser planändring i gällande detaljplan för att möjliggöra fasadändring på fastigheten Gredelby 2:113.

Gredelby 7:1

Ägare av fastigheten Gredelby 7:1 har ansökt om planbesked för att ändra detaljplan och möjliggöra byggnation av ca 170 bostadsrätter i flerbostadshus. Fastigheten befinner sig på Sågenområdet i centrala
Knivsta.

Knivsta-Tarv 3:17

Ansökan avser planändring i gällande detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Knivsta-Tarv 3:17.

Särsta 12:1

Ansökan om planbesked för detaljplan för Särsta 12:1 till att möjliggöra uppförandet av en 9 våningar hög byggnad innehållande bostäder med inslag av handel, kontor och service i ett kollektivtrafiknära läge.

Särsta 58:1 m. fl.

Planen syftar till att möjliggöra en tillbyggnad av S:ta Birgittakyrkan och att denna länkas samman med befintlig bebyggelse på Särsta 54:1 (orgelfabriken). De nya lokalerna planeras innehålla kontor, kök, musik-, barn- och ungdomsverksamheter. Berörda fastigheter ligger utmed Häradsvägen i centrala Knivsta, ca 400 meter öster om järnvägsstationen.

Vassunda-Örby

Ansökan avser ca tio nya tomter med fristående villor på fastigheten. Området ligger i den västra delen av Knivsta, precis vid Mälaren och omedelbart söder om Västersjö.

Vrå 1:3 och 1:137

Ansökan avser planläggning för bostadsbebyggelse, med en inriktning mot en miljöanpassad byggnation.

Vrå 1:392

Ansökan avser planändring i detaljplan för bostadsbebyggelse samt vårdboende och förskola.

Vrå 1:791

Ansökan avser planändring i detaljplan för bostadsbebyggelse samt centrumändamål och förskola.

Vrå 1:95 och 1:97

Ansökan avser planläggning för bostadsbebyggelse, med inriktning på seniorboende. Fastigheterna ligger norr om Torpkällevägen i Alsike gamla stationssamhälle.

Vrå 3:1

Ansökan avser planläggning för en blandning av bostadsbebyggelse (flerbostadshus, villa, radhus) och centrumverksamheter (butik, kontor) med en sammanlagd byggnadsarea på 30 000 – 50 000 BTA. Aktuellt område omfattar ungefär 21 ha. Fastigheten är belägen norr om Ar industriområde och mot väst gränsar fastigheten till detaljplan för Boängsåsen (bostäder).

Ängby 2:1, Särsta 3:467, m. fl.

Ansökan handlar om att kommunen ska planlägga för ett nytt resecentrum,hotell, kontor och bostäder. 

Ängby 2:1 m. fl., Univercity AB

Ansökan avser planbesked för att planlägga ett kvarter inom Nydalsområdet för bostäder, lokaler samt förskola. Totalt 206 lägenheter och en förskola på 830 kvm föreslås. Sökande önskar ingå i samma detaljplan som närliggande projekt vid stationsområdet.