Till undermeny Karta Kontakt

Köldmedier

Köldmedier ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC).

För 2015 gäller nya regler för hur man beräknar mängden i anläggningen. Senast den 31 mars efterföljande år ska rapporterna för läckagekontroll skickas in till miljöenheten.

Uttjänta hushållsmaskiner ska alltid lämnas till återvinning.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är registrerad som ägare är skyldig att:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • Årligen rapportera till miljöenheten om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter) 
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll (se nedan)
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöenheten
 • Informera miljöenheten om du installerar nya aggregat.

Köldmedierapportens innehåll

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöenheten en gång om året (senast den 31 mars året efter). Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 2. Fastighetsbeteckning
 3. Belägenhetsadress
 4. Kontaktuppgifter
 5. Namn och certifikat på teknisk personal
 6. Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 7. Certifierad kylentreprenör.
 8. Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 9. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 10. 10.Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

 

Nya regler vid läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen. Se länk i högerspalten. 

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla:

 

Mängden koldioxidekvivalenter

 

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

 

Regler för inrapportering

Anläggningar som har sammanlagt 10 kg HFC eller mer ska rapportera in det till miljöenheten. Rapporten ska vara hos miljöenheten senast den 31 mars efterföljande år. Den som är ansvarig ägare den 31 mars ansvarar för att rapporteringen från föregående år sker i tid.

Utrustning (aggregat) med under 3 kg köldmedium ska inte räknas med i den sammanlagda mängden om 10 kg.

Exempel på beräkning av om rapportering krävs:

 

Krav på rapportering

Inte krav på rapportering

A 4 kg köldmedium (tex kylrum)
B 3 kg köldmedium (tex frys)
C 3 kg köldmedium (tex kyl)
Alla aggregat har en köldmedie-
mängd på 3 kg eller mer, totalt
installerad mängd är 10 kg.
Anläggningen omfattas av
kontrollkravet och ska rapporteras.

A 5 kg köldmedium (tex kylrum)
B 4 kg köldmedium (tex frys)
C 2 kg köldmedium (tex kyl)
Totalt installerad mängd köldmedia
överstiger 10 kg, men eftersom
anläggning C har mindre än 3 kg
så är den mängd köldmedia som
omfattas av kontrollkrav under
10 kg i anläggningen

 

 

Förbud mot användning av vissa köldmedier

Förbud mot att använda HCFC (t.ex. R22, R401 och R402) träder i kraft den 1 januari 2015 och omfattar utrustning för kylning, luftkonditionering och värmepumpar för yrkesbruk där köldmediemängden är över tre kilo.  Förbudet riktar sig enbart mot yrkesmässigt bruk och inte mot privat bruk. Det är sedan år 2002 förbjudet att fylla på HCFC i befintliga anläggningar.

Förbud mot att använda CFC, sk. freoner (t.ex. R12, R500 och R502) infördes redan år 2000. De får dock fortsätta brukas i stationär kyl-, värme- eller klimatutrustning av typen enhetsaggregat, exempelvis i kylskåp, om köldmediemängden är högst 900 gram och om utrustningen har varit i konstant bruk sedan 1 januari 2005

 

 

Skicka in rapport via post eller e-post

Rapporten kan skickas in via post eller epost till:
Miljöenheten, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta 
e-postadress:knivsta@knivsta.se

 

 • Senast uppdaterad 28 aug 2017