Till undermeny Karta Kontakt

Förorenade områden

Efterbehandla eller gräva i förorenad mark – anmälan

Om du planerar att gräva i förorenad mark, ska du anmäla det till Bygg- och miljökontoret. Detsamma gäller om du ska efterbehandla mark, vatten, sediment eller byggnad. Innan du börjar arbeta ska Bygg- och miljökontoret ha besvarat din anmälan med ett beslut.

Schaktmassor

Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt är det viktigt att veta massornas ursprung och innehåll för att undvika att föroreningar sprids. Det gäller exempelvis dikesmassor, massor från rörgravar och schaktmassor från byggen. Massorna kan dessutom vara förorenade av asfalt, oljor eller andra oönskade ämnen. I miljölagstiftningen finns det regler för användning av schaktmassor (som oftast klassas som avfall).

För att få återanvända massor måste det finnas ett behov av en konstruktion. Det får inte vara ett sätt att göra sig av med massor. Om man tror att det uppstår ett behov inom tre år kan massorna mellanlagras efter en anmälan eller tillståndsansökan om mellanlagring. Massorna ska ersätta ett material med liknande egenskaper och vara tillräckligt rena för ändamålet.

Kontakta miljöenheten i Knivsta kommun om du känner dig osäker på om massorna är lämpliga att återvinna och vilken prövning som kan bli aktuell.  

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Om föroreningsrisken är ringa och om massorna ska användas för anläggningsändamål ska en anmälan enligt miljöprövningsförordningens 29 kapitel 35 § lämnas till miljöenheten. Om det finns risk att massorna kan förorena mark, vatten eller grundvatten och risken är mer än ringa krävs en tillståndsprövning hos Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation enligt samma kapitel 34 §. Det är den som vill använda massorna som ska visa att användningen kan ske utan risk.

Anmälningsblankett finns till höger.

Exempel - massor på åkermark

Om man ska återanvända massor på en åker ska det finnas ett syfte med användningen, t.ex. jordförbättring eller markstabilisering. Massorna ska inte användas på ett sådant sätt att det ursprungliga syftet med markanvändningen motverkas. Om det är sankt i området och om det under längre perioder står vatten på åkern kan det krävas tillstånd för vattenverksamhet. En ansökan görs till länsstyrelsen. 

  • Senast uppdaterad 11 jul 2017