Till undermeny Karta Kontakt

Ny översiktsplan

Genrebilder från Knivsta med natur och människor

 

För närvarande pågår arbete med en ny översiktsplan för Knivsta kommun.

Samråd 3 maj - 3 juni 2017

Samrådet är nu avslutat.

Det här händer efter samrådet

Efter samrådet sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och omarbetar förslaget. Därefter ställs översiktsplanen ut igen, denna gång som så kallad utställningshandling.

Utställningen kommer att pågå under två månader och planeras att ske under hösten 2017. Under utställningen finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Efter utställningen gör kommunen de sista förbättringarna och ändringarna i planförslaget, för att därefter ta fram en så kallad antagandehandling.

Antagandehandlingen planeras att antas av kommunfullmäktige i december 2017.

Beslut att ta fram en ny översiktsplan

En översiktsplan ska vara aktuell och redovisa hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Knivsta kommun bedömer att ”Översiktsplan för Knivsta kommun 2006” och ”Fördjupad översiktsplan för Knivsta och i Alsike tätorter 2012” är i stor grad inaktuella. De båda dokumenten ska därför ersättas av en ny aktuell översiktsplan som på ett bättre sätt redovisar kommunens vision och strategier för utveckling.

Den 28 april 2015 beslutade samhällsutvecklingsnämnden att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Knivsta kommun. Arbetet med ny översiktsplanen kommer att pågå under hela år 2017 och planen ska slutligen antas av kommunfullmäktige.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar. 

I översiktsplanen kommer du bland annat kunna se var kommunen föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden eller var nya vägar, cykelstråk eller parker ska utvecklas.

Översiktsplanen är vägledande och fungerar som underlag för beslut om detaljplaner och bygglov med flera. Knivstas översiktsplans tidshorisont kommer sträcka sig till 2035 och ha utblick ända till 2050. 

Följ arbetet här på webben

Revideringen av översiktsplanen är sammankopplad med andra viktiga processer som arbetet med grönstrukturplanen och vatten- och avloppsplanen. Ambitionen är att samtliga underlag, relevanta planer och politiska styrdokument ska finnas tillgängliga här på kommunens webbplats allteftersom de färdigställs.

Viktiga dokument för arbetet är:

 

  • Uppgiftslämnare: Jessica Fogelberg
  • Senast uppdaterad 7 jun 2017