Till undermeny Karta Kontakt

Ny översiktsplan

Genrebilder från Knivsta med natur och människor

 För närvarande pågår arbete med en ny översiktsplan för Knivsta kommun.

Utställning 21 augusti till 22 oktober 2017.

Processpil

Utställning

Utställningen pågår i två månader; mellan den 21 augusti och den 22 oktober 2017. Under utställningen finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget som under hela perioden finns tillgängligt här på hemsidan samt i kommunhuset.   

 

Dokumentet som presenteras på utställningen är en reviderad version av det första förslaget till den nya översiktsplanen. Revideringen baserades på inkomna synpunkter på samrådsförslaget där både invånare i kommunen, myndigheter, företag och organisationer bidrog med synpunkter. 

 

Efter utställningen gör kommunen de sista förbättringarna och ändringarna i planförslaget, för att därefter ta fram en så kallad antagandehandling. Antagandehandlingen som är slutversionen av översiktsplanen planeras att antas av kommunfullmäktige i december 2017.

 

Öppet hus 19 september kl 18-20

Välkommen med dina frågor om förslaget till ny översiktsplanen. 

Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta.

 

Så här kan du lämna synpunkter

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra så under utställningen för översiktsplanen. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 22 oktober. Märk handlingen "BMK 2017-000234"

 

Samråd

Samrådet pågick från den 3 maj till den 3 juni 2017, under denna period fanns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Kommunen sammanställde inkomna synpunkter vilka är presenterade i en samrådsredogörelse. Under samrådsperioden mottogs nästan 100 remissvar från privatpersoner, däribland en handfull svar som var underskrivna av fler än en person. Det inom ungefär 40 yttranden från nationella och regionala myndigheter, företag, organisationer och från grannkommuner. Med hjälp av synpunkterna omarbetades förslaget. Efter samråder gick Knivsta kommun vidare till utställningsskedet.

 

Vilka dokument ingår i översiktsplanen?

Översiktsplanen består av dessa huvuddokument:

  • Del 1: Planförslag
  • Del 2: Knivsta idag
  • Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  • Samrådsredogörelse

Del 1 innehåller förslag till utveckling och kommunens viktigaste ställningstaganden. Del 2 beskriver Knivsta idag och de allmänna intressen som kommunen tar hänsyn till i den framtida utvecklingen. Del 3 beskriver vilka konsekvenser förslaget får för miljön. Samrådsredogörelsen innehåller alla inkomna under samrådstiden synpunkter och kommentarer till dessa.

 

Till översiktsplanen tillhör även tre andra kommunala dokument:

  • Grönstrukturplan för Knivsta kommun
  • VA-plan för Knivsta kommun
  • Dagvattenstrategi för Knivsta kommun

Beslut att ta fram en ny översiktsplan

En översiktsplan ska vara aktuell och redovisa hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Knivsta kommun bedömer att ”Översiktsplan för Knivsta kommun 2006” och ”Fördjupad översiktsplan för Knivsta och i Alsike tätorter 2012” är i stor grad inaktuella. De båda dokumenten ska därför ersättas av en ny aktuell översiktsplan som på ett bättre sätt redovisar kommunens vision och strategier för utveckling.

Den 28 april 2015 beslutade samhällsutvecklingsnämnden att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Knivsta kommun. Arbetet med ny översiktsplanen kommer att pågå under hela år 2017 och planen ska slutligen antas av kommunfullmäktige.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar. 

I översiktsplanen kommer du bland annat kunna se var kommunen föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden eller var nya vägar, cykelstråk eller parker ska utvecklas.

Översiktsplanen är vägledande och fungerar som underlag för beslut om detaljplaner och bygglov med flera. Knivstas översiktsplans tidshorisont kommer sträcka sig till 2035 och ha utblick ända till 2050.

  • Uppgiftslämnare: Jessica Fogelberg
  • Senast uppdaterad 6 sep 2017