Till undermeny Karta Kontakt

Bokslut och årsredovisning

2016 års resultat blev 26,9 miljoner kronor. Budgeterat resultat för året var 5,8 miljoner kronor. Resultatet för 2016 är 2,9 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Intäkter
Sammantaget består kommunens intäkter av

Skatteintäkter – 801 miljoner kronor
Kommunalekonomisk utjämning – 134 miljoner kronor
Kommunala taxor och avgifter – 72 miljoner kronor
Statsbidrag, försäljning, finansiella intäkter, med mera – 210 miljoner kronor

Intäkter förutom skatteintäkter

Under 2016 ökade de externa intäkterna med 55,5 procent, cirka 98,6 miljoner kronor, till 276,2 miljoner kronor. Det har två orsaker. Dels ökade ersättningen från Migrationsverket för flyktingmottagandet med 54,3 miljoner kronor till 83,2 miljoner. Dels uppgick intäkterna från försäljning av exploaterad mark till 36 miljoner kronor, en ökning med 36 miljoner kronor eftersom kommunen inte sålde någon mark under 2015.

Kostnader

Kommunens nettokostnader ökade med 7,2 procent. Över hälften av kostnaderna står pedagogisk verksamhet för (skola/förskola), medan vård och omsorg stor för drygt en fjärdedel. Dessa verksamheter påverkas till stor del av befolkningsökningar. Nettokostnader för förskola/skola har ökat med 8,3 procent; det beror på att kommunen har fått fler förskolebarn och grundskoleelever. Kostnaderna för vård och omsorg har ökat med 10,5 procent under året. Det beror främst på ökade insatser inom hemtjänst, särskilda boenden och lagen om stöd och service, LSS.

Personalkostnaden utgör kommunens största kostnad - 39 procent av totalkostnaden - en ökning med 13 procent under året.

Nämndernas resultat 2016 är ett underskott på sammanlagt 8,4 miljoner kronor.

 • Socialnämndens underskott på 9,8 miljoner kronor beror i huvudsak på den ökade folkmängden som medför att fler invånare behöver insatser.
 • Samverkansnämndens underskott på 5,4 miljoner kronor kan härledas till uppstartkostnader då Knivsta och Heby kommuners IT-verksamheter slogs ihop 2016. Dessutom genomfördes en förnyelse av kommunens serverplattform, vilket medförde högre kostnader än förväntat. 
 • Samhällsutvecklingsnämndens underskott på 1,5 miljoner kronor har flera orsaker; bland annat har kommunens vindkraftverk drabbats av inbrott, något som krävde omfattande reparationer. Kommunens arbete med ny översiktsplan har lett till ett flertal utredningar som medfört kostnader.

Investeringar

Infrastrukturinvesteringarna under året uppgift totalt till 8,4 miljoner kronor varav exploatering av mark utför 2,3 miljoner.

Den enskilt största investeringen var köp av bostäderf för 6,8 miljoner kronor. 

Kommunen har inom ramen för samverkansnämnden även gjort stora investeringar inom IT, bland annat inköp av datorer och uppdaterat nätverk - totalt 17,1 miljoner kronor.

Kommunens medarbetare

Vid utgången 2016 hade Knivsta kommun 887 fast anställda medarbetare och 695 visstidsanställda. Sjukfrånvaron uppgick till 6,2 procent under perioden januari-december 2016, mot 5,9 procent samma period 2015.

Kommunövergripande uppdrag och mål

Vision: Hela Knivsta ska fortsätta att utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med invånaren i centrum.

Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling där vi kan tillgodose våra behov i dag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Kommunfullmäktige har för styrelse och nämnder beslutat om fyra övergripande mål samt under dessa ett antal delmål. Här redovisas de övergripande målen:  

Mål 1

Knivsta ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt, vara en av Sveriges bästa kommuner att bo och växa upp i.

 •  Målet är inte uppnått.

Flertalet delmål och indikatorer visare en svag utveckling och därmed låg uppfyllelsegrad.

Mål 2

Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 • Målet är delvis uppnått

Området omställning till fossilfritt samhälle och tillgång till bredband bedöms som uppnått medan andelen inköp av ekologiska livsmedel minskar. Vidare arbetar kommunens verksamheter med lösningar för ett hållbart samhälle. 

Mål 3

Knivsta kommun ska genomsyras av öppenhet och delaktighet

 • Målet är delvis uppnått.

Invånarnas nöjdhet med inflytande har inte kunnat mätas eftersom medborgarundersökningen genomförs vartannat år, men kommunen har ett ökat samarbete med civilsamhället. Kommunen har goda resultat jämfört med andra kommuner i bemötande och tillgänglighet. 

Mål 4

Knivsta kommun ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.

 • Målet är inte uppnått.

Fler företag startas och fler arbetstillfällen skapas i kommunen, dock inte i nivå med målsättningen. Kommunens verksamheter har skapat fler sommarjobb och praktikplatser.

Kvalitetsuppdrag

Kommunfullmäktige fastställer uppdrag gällande kvalitet som talar om hur verksamheten ska bedrivas för att säkerställa god kvalitet. Om det finns brister i kvaliteten ska nämnden formulera mål för hur den ska förbättras. Annars är det förvaltningens ansvar att bibehålla och utveckla kvalitén.

Kvalitetsuppdragen formuleras utifrån fyra perspektiv:

 • Medborgarperspektiv
 • Medarbetarperspektiv
 • Styrning och ledning
 • Social hänsyn och miljö

Knivsta fortsätter att växa

Knivstas folkmängd uppgick den 31 december till 17 323 personer enligt Statistiska centralbyrån. Det innebär en ökning under året med 454 personer. Storleksmässigt är Knivsta en medelstor kommun, men en av de snabbast växande i Sverige. Sedan kommunstarten 2003 är ökningen hela 37,6 procent.

Under året föddes 250 barn i kommunen och 72 personer avled. 1 235 personer flyttade in och drygt 1000 flyttade ut. Andelen barn och unga under 20 år är hög, hela 30,6 procent. Den äldre befolkningen, 65 år eller äldre, utgör 13,7 procent. Medelåldern i kommunen är 36,5 år, lägst bland Sveriges kommuner. 11,8 procent av invånarna är utrikes födda.

Enligt den senaste prognosen fortsätter befolkningstillväxten, och Knivsta kommuns vision om uppemot 25 000 invånare år 2025 kommer sannolikt att överträffas.

Mer information

För dig som är intresserad finns mer information via länkar i högerspalten. Du kan bland annat läsa en populärversion av årsredovisningen som även finns i bläddervänligt format.

 • Senast uppdaterad 10 maj 2017