Till undermeny Karta Kontakt

Bokslut och årsredovisning

2015 års resultat blev knappt 1,7 miljoner kronor. Budgeterat resultat för året var 3,4 miljoner kronor. Resultatet för 2015 är 0,2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Intäkter

Sammantaget består kommunens intäkter av 

 • Skatteintäkter – 757 miljoner kronor
 • Kommunalekonomisk utjämning – 92 miljoner kronor
 • Kommunala taxor och avgifter – 60 miljoner kronor
 • Statsbidrag, försäljning, finansiella intäkter, med mera – 117 miljoner kronor

Intäkter förutom skatteintäkter

Utöver skatteintäkterna har intäkterna ökat med 6 procent, cirka 9,4 miljoner kronor, till 177,6 miljoner kronor. Den förändrade taxan för miljö- och hälsoskydd gav en ökad intäkt på 1 miljon kronor. Intäkterna från förskoleavgifterna ökade med 13 procent som en följd av dels fler inskrivna barn, dels en höjning av maxtaxan. 

Under posten statsbidrag ökade intäkterna med 10,9 miljoner kronor som en direkt följd av ett ökat flyktingmottagande.

Kostnader

Kommunens nettokostnader ökade med 10 procent. Över hälften av kostnaderna står pedagogisk verksamhet för (skola/förskola), medan vård och omsorg stor får drygt en fjärdedel. Dessa verksamheter påverkas till stor del av befolkningsökningar. Nettokostnader för förskola/skola har ökat med 8,2 procent, det beror bland annat på att en ny förskola och en ny skola startat under 2015. Kostnaderna för vård och omsorg har ökat med 6,9 procent under året. Det beror främst på ökade insatser inom hemtjänst, särskilda boenden samt personlig assistans.

Nämndernas resultat 2015 är ett underskott på sammanlagt 9,2 miljoner kronor.

Socialnämndens underskott på 3 miljoner kronor beror i huvudsak på svårigheter vid rekrytering av personliga assistenter, flera hemtjänsttimmar samt hög sjukfrånvaro inom vård och omsorg.

Utbildningsnämndens har ett underskott på drygt 0,4 miljoner kronor. Det beror bland annat på att Sjögrenska gymnasiet haft färre inskrivna elever än budgeterat samt att vuxenutbildningen och svenska för invandrare ökat i omfång.

Investeringar

En kommuns största investeringar görs i fastigheter och infrastruktur. Infrastrukturinvesteringarna uppgick till totalt 117,7 miljoner kronor, varav exploatering av mark utgör nära 101,5 miljoner kronor. Årets enskilt största investering var inköp av strategisk mark för 28 miljoner kronor. Det handlar om 113 hektar mellan E4:an och industriområdet Ar.

Kommunövergripande uppdrag och mål

Vision

Hela Knivsta kommun ska fortsätta att utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum.

Hållbar utveckling

Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling där vi kan tillgodose våra behov i dag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Mål 1

Knivsta ska växa på ett socialt hållbart sätt och vara en av Sveriges bästa kommuner att bo och växa upp i.

 • Målet är uppnått

Indikator: Andelen invånare som är mycket nöjda med att leva och bo i kom  munen ska öka från 54 till 60 procent (källa, SCB medborgar      undersökning Nöjd Region index).

Resultat och måluppfyllelse: Medborgarundersökningen som genomfördes våren 2015 visade att indexet var 63 av 100. På frågan om de skulle rekommendera Knivsta kommun till andra var index 71 av 100.

Mål 2

Kommunen ska växa på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Knivstas prägel av modern småstad ska öka.

 • Målet är delvis uppnått

Resultat och måluppfyllelse: Knivsta växer och en småstad börjar ta form med hållbarhet i fokus. Resultaten bedöms i huvudsak vara delvis uppnådda och det ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen för mål 2.

Mål 3

Knivsta kommun ska visa upp nytänkande lösningar inom    energi, kretslopp, kollektivtrafik, närodlad mat, demokrati  eller delaktighet

 • Målet är delvis uppnått

Resultat och måluppfyllelse: Det pågår arbete inom alla dessa områden – energi, kretslopp, kollek-tivtrafik, närodlad mat samt demokrati eller delaktighet. När resultaten sammanfattas för de understödjande målen är slutsatsen att målupp-fyllelsen bara är delvis uppnådd för mål 3.

Mål 4

Knivsta ska främja entreprenörskap och fler människor ska kunna bo och arbeta i Knivsta.

 • Målet är delvis uppnått

Resultat och måluppfyllelse: Det startas många nya företag i Knivsta och företagarna är nöjda med näringslivsklimatet i kommunen. I Svenskt Näringslivs företagarenkät placerar sig Knivsta på plats 25 av 290 kommuner. Antalet sommarjobb har ökat. Vidare har 209 nya arbetstillfällen skapats under en två -årsperiod. Det är dock ett svagt resultat i förhållande till målsättningen, därav bedöms målet vara delvis uppnått.

Mer information

Mer information finns via länkar i högerspalten:

 • Hela årsredovisningen i pdf-format
 • Uppgiftslämnare: Dan-Erik Pettersson
 • Senast uppdaterad 9 jan 2017