Till undermeny Karta Kontakt

Mål och budget 2017

manlig lärare med elever och dator

 

Budgeten är kommunens viktigaste dokument och fastställs av kommunfullmäktige för det kommande året. Budgeten anger hur dina skattepengar ska användas, vad kommunen ska arbeta med och hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika verksamheterna.

I samband med budgetbeslutet bestämmer kommunfullmäktige vilken skatt kommuninvånarna ska betala till kommunen. Den största utmaningen inför 2017 är Knivstas starka tillväxt som ställer krav på utökad kommunal service och investeringar i infrastruktur. 

Driftskostnader 

Att driva Knivsta kommun under 2017 kostar ungefär 1 miljard kronor (1 009 miljoner kronor). Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och kommunens största verksamhet är utbildning och barnomsorg. Utbildningsnämnden tilldelas därför mest pengar – 61 procent – av kommunens driftsbudget. Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet och socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, tilldelas 26 procent av budgeten. Andra områden som kommunen ansvarar för är räddningstjänst, fysisk planering, underhåll av gator byggnader och vägar, kultur och fritid samt miljö och hälsoskydd.

Intäkter 

Den största delen av pengarna bidrar du som Knivstabo med genom den skatt du betalar. Liksom förra året är skatten till kommunen 20,91 kronor per intjänad hundralapp. Totalt är kommunens skatteintäkter beräknade till 973 miljoner kronor för 2017. Där ingår också bidrag och avgifter till utjämningssystemet samt den kommunala fastighetsavgiften. Resten av kommunens utgifter finansieras genom avgifter, exempelvis för bygglov och hämtning av hushållsavfall. Kommunen får även vissa bidrag från staten. Det budgeterade överskottet för 2017 är 4,7 miljoner kronor.

Utmaningar under 2017 

Liksom under de senaste åren kommer kommunens största utmaning under 2017 vara Knivstas starka tillväxt. Den ställer krav på utvecklingen av ett hållbart samhälle och en utökad kommunal service. Stora investeringar behövs i infrastruktur som vägar, cykelvägar, vatten och avlopp. Det ökande invånarantalet innebär att vi behöver fler skolor och förskolor. Under 2017 kommer också byggandet inledas av en anläggning med två fullstora sporthallar, lokaler för scenkonst och kampsport, en ishall och tillhörande utrymmen.Sammantaget betyder det här att kommunens investeringar är fortsatt stora. Huvuddelen av investeringarna är lånefinansierade vilket ökar kommunens skuld, och även känslighet för ränteförändringar i framtiden.

  

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande mål för kommunens verksamheter:

1. Social hållbarhet
Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt, vara en bra kommun att bo och växa upp i
.

- Barn och unga har en trygg uppväxt
- Barn och ungas användande av alkohol och droger ska minska
- Knivsta kommun har ett rikt fritid- och kulturutbud
- Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet
- Knivsta kommun ska ha en variation av boendeformer
- Invånarna ska uppleva en god hälsa och känna trygghet
- Knivsta ska vara en kommun med god tillgång till det offentliga rummet

2. Ekologisk hållbarhet
Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet


- Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle
- Minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband år 2020 (100Mbit/s)
- Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka
- Andel hushållsavfall som återvinns ska öka


3. Ekonomisk hållbarhet 
Knivsta kommunkoncern använder invånarnas skattemedel resurseffektivt, hållbart och ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och företagande 


- Knivsta kommun har en god ekonomisk hushållning
- Antalen arbetstillfällen i Knivsta kommun ska öka
- Knivsta kommun ska främja entreprenörskap

4. Kvalitetsmål
Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus 


Invånarperspektiv:
- Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt 
- Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information
- Medarbetarperspektiv:
- Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten
- Styrning och ledning (verksamhetsstyrning):
- Knivsta kommuns verksamheter kännetecknas av kvalitet och effektivitet

Ta del av det som påverkar dig 

Det är kommunstyrelsen och de olika nämnderna som styr den dagliga verksamheten i enlighet med den fastställda budgeten. De sammanträder ungefär en gång i månaden. Handlingar och protokoll kan du ta del av via webben. Det går också bra att sitta med och lyssna. Både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna (utom bygg- och miljönämnden) har öppna sammanträden. 

Vision 2025 

Kommunens vision ligger till grund för budgeten. Visionen är fastställd av kommunfullmäktige och beskriver hur Knivsta kommun ska utvecklas de närmaste åren:


Knivsta – där framtiden bor
Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd - mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.
 


Så stor är kommunalskatten

I kommunalskatten ingår skatt till kommunen och skatt till landstinget (från och med 1 januari 2017 Region Uppsala). Dessutom betalar alla en obligatorisk begravningsavgift. Om du är medlem i Svenska kyrkan betalar du också en kyrkoavgift.

Så här blir den sammanlagda skatten 2017 i kronor per intjänad hundralapp:

Skatt till Knivsta kommun: 20,91 kr
Skatt till Region Uppsala: 11,71 kr  
Summa skatt: 32,62  procent
Begravningsavgift: 0,25 kr
Eventuell kyrkoavgift: 1,03 kr 

 

Mer information

Hela budgeten finns att läsa via länk i högerspalten.

 


  • Uppgiftslämnare: Dan-Erik Pettersson
  • Senast uppdaterad 11 jan 2017