Till undermeny Karta Kontakt

Mål och budget 2018

pojke med nyckelpiga

 

Kommunens driftsbudget för 2018 omfattar cirka 1,14 miljard kronor. Därutöver planeras investeringar för 225 miljoner kronor. Vid årets slut räknar kommunen med ett positivt resultat på 5,4 miljoner kronor.

Budgeten fastställs av kommunfullmäktige och är kommunens viktigaste styrdokument. Den utgår från kommunens vision och anger vad som är prioriterat under det närmaste året och under mandatperioden. Budgeten handlar om både pengar och om verksamhetens inriktning, med konkreta mål att uppnå.

Utmaningar under året

Knivsta står inför stora utmaningar då bygget av en stad innebär fler invånare som ställer krav på ökad kommunal service. Det kräver investeringar i utbyggd infrastruktur som vägar, cykelvägar, vatten och avlopp med mera. Nya skolor och förskolor är under projektering för att möta kommande behov och inom fritid och kultur pågår byggnationen av CIK, Centrum för idrott och kultur, med scenkonstlokal, två fullstora sporthallar och ishall.

Detta innebär att de ökade skatteintäkterna under kommande år redan är bundna till beslutade åtaganden och utrymmet för att kompensera verksamheterna för pris och löneökningar är starkt begränsade framöver.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen. De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra.

Mål 1. Kvalitetsmål

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus

Styrning och ledning

 • I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm

Invånarperspektiv

 • Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett bra sätt
 • Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information

Medarbetarperspektiv

 • Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten

Mål 2. Social hållbarhet

Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i

 • Barn och unga har en trygg uppväxt
 • Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska
 • Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet
 • Knivsta kommuns vård och omsorg ska hålla god kvalitet

Mål 3. Ekologisk hållbarhet

Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet

 • Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle
 • Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka

Mål 4. Ekonomisk hållbarhet

Knivsta kommunkoncern använder invånarna skattemedel resurseffektivt, hållbart och ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och företagande

 • Knivsta kommun har god ekonomisk hushållning
 • Knivsta kommun ska främja entreprenörskap

Intäkter

Kommunens skatteintäkter är beräknade till 1 046 miljoner kronor, eller cirka 1 miljard kronor. I den summan ingår bidrag och avgifter till utjämningssystemet samt den kommunala fastighetsavgiften. Övriga intäkter är exploateringsvinster, statsbidrag, taxor och avgifter. Statsbidrag utgår till exempel för maxtaxan inom barnomsorgen. Taxor och avgifter tas ut för kommunens tjänster, till exempel för plats i förskolan, för bygglov, hämtning av hushållsavfall samt för tillsyn och inspektioner inom miljöområdet.

Kostnader (driftsbudget)

Driftsbudgeten för 2018 omfattar 1,14 miljarder kronor, en ökning med 13 procent mot året innan. Budgettilldelningen beräknas med hänsyn till volymförändringar och politiska prioriteringar. En stor del av Knivsta kommuns befolkning är barn och ungdomar och därför tilldelas utbildningsnämnden mest pengar – 58 procent av driftsbudgeten. Socialnämnden får 25 procent och kommunstyrelsen 10 procent. Övriga nämnder får tillsammans 7 procent.

Investeringar

Inför 2018 finns 225 miljoner kronor avsatta för investeringar, och totalt för hela planperioden 2018-2021 planeras investeringar för 752,3 miljoner kronor. Stora investeringar under perioden är bland annat fotbollsplaner, medfinansiering av gång- och cykelvägar och exploatering. 

Oförändrad skattesats

Skatten till kommunen blir under 2018 densamma som tidigare, 20 kronor och 91 öre per intjänad hundralapp.

Vision 2025

Kommunens vision ligger till grund för budgeten. Visionen är fastställd av kommunfullmäktige och beskriver hur Knivsta kommun ska utvecklas de närmaste åren.

Knivsta – där framtiden bor

Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd - mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.

Mer information

Till höger kan du läsa budgeten i sin helhet. 

 

 • Senast uppdaterad 19 jun 2017