Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Långhundra skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-22 Sedvanliga arbetsuppgifter på fritids inkl planering och samverkan med enhetens övriga verksamheter. Tjänsten kan även kombineras med andra arbetsuppgifter i enheten beroende på komptens.
 • Biståndshandläggare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-22 Enheten ansvarar för biståndsbedömning inom äldre och funktionsnedsättning. Vi handlägger även färdtjänst. Dina arbetsuppgifter är att utreda, bedöma behov och besluta om insatser. Idagsläget är tjänsten inriktad mot handläggning för personer från 21 år med insatser enligt socialtjänstlagen. Du handlägger även färdtjänst. Du förutsetts medverka i utvecklingen av verksamheten och i olika sammanhang ingå i samverkansgrupper som ärendehanteringsgrupper, handledning och teammöten.
 • Planarkitekt

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-22 Vi erbjuder dig ett spännande och kreativt arbete med trevliga kollegor! Vi söker två planarkitekter, varav den ena med miljöinriktning. Du kommer främst att arbeta med att upprätta detaljplaner och planprogram men kan även komma att delta i arbetet med revidering av översiktsplan eller framtagande av fördjupade översiktsplaner. Projekten varierar från stora komplexa projekt så som nya stadsdelar till mindre planprojekt. De olika förutsättningarna i vår starkt växande kommun bjuder på många spännande och unika projekt, vilket gör det dagliga arbetet omväxlande. Beroende på din kompetens och intressen så finns möjlighet att anpassa ditt uppdrag. I rollen som planarkitekt leder och driver du planarbeten i bred samverkan internt och externt. Du ansvarar för att arbetet bedrivs i god samverkan med övriga tjänstemän, politiker, exploatörer, konsulter och allmänheten. Du föredrar dina ärenden på politiska sammanträden. Din roll är att väga samman olika intressen som ofta kan vara motstridiga. Därför är det viktigt att du kan samarbeta med såväl kollegor inom kommunen som andra myndigheter. Du får en viktig roll i planavdelningens och förvaltningens utvecklingsarbete.
 • Brännkärrsskolan söker lärare till vikariat för föräldraledig

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-22 Vikariatet är en klasslärartjänst med start 13/8-2018. Vi vill att du tillsammans med oss arbetar för att öka kvaliten i verksamheten. Vidare vill vi att du är lösningsfokuserad, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Vi sätter stort värde på det goda ledarskapet där arbetsro och elevinflytande är viktiga delar.
 • Lärare i trä- och metallslöjd, Ängbyskolan, Knivsta

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-23 Du ansvarar för skolans trä- och metallslöjd för åk 3-6. Du planerar undervisningen utifrån Lgr 11 och bedömer elevernas kunskaper tillsammans med textilslöjdläraren. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt mot elever och kollegor är av största vikt. På Ängbyskolan arbetar vi med slöjdportfolio och du kommer att ingå i ett nätverk i kommunen där fokus ligger på kollegialt lärande med möjlighet att diskutera utveckling av slöjdämnet, undervisning, bedömning och pedagogisk forskning. I dina arbetsuppgifter ingår även slöjdfritids något tillfälle per vecka.
 • Elevassistent Alsike skola

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-27 Att arbeta som assistent med en elev i åk 3.
 • Musiklärare till Ängbyskolan

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-27 Musikundervisning i åk 1-6 där undervisningen i åk 4-6 sker i halvklass. Planering, genomförande av lektioner samt utvärdering och bedömning av elevernas kunskaper. Som musiklärare har du även ett extra ansvar för våra traditioner runt Lucia, skolavslutningar med mera. Du har en god samarbetsförmåga och ett varmt förhållningssätt. Du kommer även vara delaktig i skolans kollegiala lärande.
 • Undersköterska med körkort, tillsvidare och längre vikariat

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Att arbeta inom hemtjänst i äldreomsorgen innebär att träffa andra människor och vara ett stöd i deras vardag. Arbetet utförs i hemmen. Insatserna varierar från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad och delegerad hälsosjukvård. Teknikutveckling står högt i prioritering i Knivsta kommun. Det innebär att vi ska ha ett nytänkande och hitta nya lösningar för att utveckla teknik i välfärden. Äldreomsorgen ska präglas av respekt för den personliga integriteten, ett gott bemötande och lyhördhet för brukarnas individuella behov och önskemål.
 • Estrids gård söker glada och engagerade undersköterskor

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Arbetet består av sedvanlig omvårdnadsuppgifter. Som undersköterska/vårdbiträde ger du omvårdnad, social omsorg och livskvalitet med utgångspunkt från varje kunds egna behov och önskemål. En viktig uppgift för alla medarbetare hos oss är att bidra till ett gott arbetsklimat. Vi är alla varandras arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid att du som medarbetare hos oss har kunskap i journaldokumentationen och därför bör du behärska svenska språket i skrift väl. Vi ser det som extra värdefullt om du har erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom. Som vikarie har du även ansvar för kontaktmannaskap och dokumentation. Grunden är att med stor lyhördhet arbeta utifrån varje individs behov och målsättning.
 • Undersköterska till personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Din uppgift är att vårda en äldre man med Parkinsons sjukdom. Han är i stort behov av omvårdnad och har medicinsk utrustning. Som assistent jobbar du i brukarens hem.
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Personliga Assistenter

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi är i behov av både tim- och långtidsvikarier. Arbetsuppgifterna består av personlig- och medicinsk omvårdnad som varierar beroende på kundens behov. Då du kommer att arbeta i kundens hem så kan det ingå vissa hushållssysslor. Arbetstiderna är schemalagda dag/kväll/natt och helg.
 • Enhetschef Råd och stöd

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-03 Välkommen till en spännande och viktig tjänst där du får möjlighet att utvecklas och verka i en mindre kommun. Som enhetschef utvecklar, samordnar och handleder du arbetet och medarbetarna inom enheten. Du leder och fördelar arbetet i gruppen som består av 12 medarbetare. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, kvalitetsuppföljning, verksamhetsutveckling och budget. Du rapporterar till områdeschef och ingår i dennes chefsgrupp för utförare. Ytterligare en viktig del av arbetet är att samverka med andra aktörer såväl inom kommunen som med vårdgrannar.
 • Förskollärare till Lagga förskola

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-06 Sedvanliga arbetsuppgifter i förskolan. Förskolan arbetar Reggioinspirerat, har god tillgång till digitala verktyg och pedagogerna använder tecken och bilder som stöd i det dagliga arbetet med barnen.
 • Sjuksköterska till Kortisavdelning

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-06 Som sjuksköterska på korttidsenheten har du ansvar för, tillsammans med dina kollegor, patienter som tillfälligt vistas på kortidsenheten. Du utför planerade insatser samt akuta insatser med hjälp av omvårdnadspersonalen och sammanhåller vården för patienterna du tillfälligt har ansvar. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig samt leder arbetet för omvårdnadspersonalen, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Du arbetar i tvärprofessionellt team med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare på korttidsenhet och patienternas ordinarie husläkare och specialiteer. Arbetet är mycket varierande. När du arbetar på vårt kortisenhet kommer du även vara med i ett ny startat Team som kallas för "Trygg hemgång". Trygg hemgång är för brukare som skrivs ut från sjukhus och kan få sina fortsatta behov tillgodosedda i hemmet av trygg hemgång teamet. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
 • Kvalitets- och utvecklingschef

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-09 Som kvalitets- och utvecklingschef ansvarar du för att leda och driva utvecklingsprocesser utifrån ledningsgruppens beslut, lagar och riktlinjer samt olika styrdokument. Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Vidare ansvarar du för att samordna Vård och omsorgs kvalitetsarbete. Tillsammans med verksamhetens chefer utformar och säkrar du det systematiska kvalitetsarbetet. Målet är att det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra Vård och omsorgs samtliga delar och därmed bidra till att skapa mervärde för invånarna. Förutom att ha det övergripande ansvaret för att driva förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete kommer du, efter en planerad organisationsförändring att vara arbetsledande chef för ett antal funktioner inom ledningens stab, kopplade till utveckling och kvalitet. Du förväntas representera Knivsta och Vård och omsorg i olika länsövergripande nätverk och - för ditt område - relevanta samverkansgrupper. Du biträder socialchefen efter överenskommelse.Du behöver ha en omfattande förståelse för och kunskap om det kommunala uppdraget. Särskilt viktigt är att du är införstådd med och uppdaterad vad gäller socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens uppdrag och utmaningar. För att lyckas med ditt uppdrag krävs att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Du har metoder och uthållighet för att hantera såväl långsiktiga som mer kortvariga processer. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Du är bekväm med att framträda inför grupper och förutsätts kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
 • Skolskjutssamordnare/ Skolintendent

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-11 Tjänsten innehåller flera ansvarsområden. Som skolskjutssamordnare planerar och samordnar du skolskjutsverksamheten. Du handlägger självständigt ansökningar och fattar beslut om skolskjuts och elevresor enligt bestämmelserna i skollagen och de kommunala riktlinjerna. I din roll är du delaktig i arbetet med att utveckla rutiner kring handläggning och samordning för skolskjutsverksamheten. I uppdraget ingår att besvara frågor från allmänheten och andra aktörer gällande skolskjutsfrågor, främst via telefon och mail. Du kommer också att informera om skolskjuts i olika sammanhang. Som skolintendent är ditt huvudsakliga uppdrag att stödja och vägleda rektorer och förskolechefer inom det ekonomiska och administrativa området med budgetarbete, ekonomiuppföljning, hantering leverantörsfakturor samt hantering av anställningsavtal.
 • Musiklärare till åk 5-9, Adolfsbergsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-11 Du är utbildad musiklärare med ett stort engagemang för ditt ämne. Du är inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisningssal. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor samt få utrymme att driva egna projekt. Du kommer också att vara mentor tillsammans med en kollega.
 • Ma/No till åk 5-9, Adolfsbergsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-11 Du är utbildad grundskollärare 4-9 Ma/No med ett stort engagemang för dina ämnen. Du är inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisningssal samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor samt få utrymme att driva projekt. Du kommer också att vara mentor i åk 5 tillsammans med en kollega.
 • Ma/No till åk 7-9, Adolfsbergsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-11 Du är utbildad grundskollärare 7-9 Ma/No med ett stort engagemang för dina ämnen. Du är inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisningssal samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor samt få utrymme att driva projekt. Du kommer också att vara mentor tillsammans med en kollega.
 • Skoladministratör/vikariesamordnare till Adolfsbergsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-11 Vi söker en skoladministratör till skolans expedition. Ansvar för förekommande arbetsuppgifter på expeditionen såsom: vikarieanskaffning, personal/elevuppföljning och registrering samt lönerapportering. I övrigt uppgifter som medverkar till god servicenivå för skolans personal, elever, föräldrar och samarbetspartners. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolledning och expeditionens övriga personal. Du kommer även att ansvara för anskaffning samt samordning av skolans vikarier.
 • Mellanstadielärare till Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-18 Du är utbildad lärare och brinner för ditt arbete. Du är en engagerad person som har lätt att samarbeta och vill utveckla dig själv i ditt yrke och samtidigt bidra till att utveckla skolan som helhet. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisning och anpassar för elevernas olika behov. Du kommer ha nära samarbete med övriga kollegor och ingå i ett arbetslag tillsammans med skolans övriga mellanstadielärare.
 • Sommarvikarie till personlig assistans

  Sommarjobb / Säsongsanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-18 Vi söker nu en assistent inför sommaren till en man som är 57 år. Han har en muskelsjukdom och är rullstolsburen. Bor lite utanför Knivsta i ett stort hus tillsammans med sin hund. Man jobbar dygnspass med sovande jour. Man börjar kl 8.00 och slutar kl 11.00 dagen efter. Han har egen bil som assistenten kör.
 • Fritidspedagoger till Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-18 Som pedagog hos oss är du med och skapar en skola där alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande, lustfyllt och tryggt. Skolans fritidspedagoger är verksamma både på fritidshemmen och i klass under skoldagen samt har ett särskilt ansvar under rastverksamheten. Du kommer ha nära samarbete med övriga kollegor och ingå i ett arbetslag tillsammans med skolans övriga fritidspedagoger.
 • Specialpedagog till Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-25 Vi söker dig som har stor erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Du kommer ingå i skolans Elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Du är driven i skolutvecklingsfrågor och har ett brinnande intresse av att utveckla vårt elevhälsoarbete. Du trivs i rollen som handledare av lärare och resurser, samt är van att samordna och administrera kontakter mellan olika instanser. Du kommer leda ett arbetslag med skolans speciallärare och pedagogiska resurser, samt som arbetslagsledare ingå i ledningsgruppen.
 • Musiklärare åk 1-6, Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-25 Du är utbildad musiklärare och brinner för ditt arbete. Du är en engagerad person som har lätt att samarbeta och vill utveckla dig själv i ditt yrke och samtidigt bidra till att utveckla skolan som helhet. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisning och anpassar för elevernas olika behov.
 • Personlig assistent

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker tim- och sommarvikarier till olika kunder i Knivsta Kommun. I jobbet som personlig assistent hjälper du kunden i den dagliga livsföringen och ger stöd till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta kan innefatta allt från att hjälpa till vid måltider, förflyttningar eller åka iväg på olika evenemang.
 • Avlösare/ledsagare till en 7-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare/ledsagare till en pojke på 7 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 6 timmar i veckan, ca två eftermiddagar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00, men även helger går bra. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Som avlösare arbetar du i hemmet för att tillfälligt avlasta föräldrarna.
 • Ledsagare till 11-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en pojke på 11 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 5 timmar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00 på vardagar. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Aktiviteten kan tex innebär besök på badhus.
 • Avlösare/ledsagare till en 9-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare/ledsagare till en pojke på 9 år i Knivsta. Uppdragets totala omfattning är ungefär 20 timmar i månaden. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Som avlösare arbetar du i hemmet för att tillfälligt avlasta föräldrarna.
 • Arbetshandledare Daglig verksamhet

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Arbetshandledaren stödjer människor med funktionsvariation i deras sysselsättning/arbete. Många av våra brukare behöver även hjälp med personlig omvårdnad. Sysselsättning bedrivs både externt på olika arbetsplatser och i våra egna lokaler där vi erbjuder olika aktiviteter och upplevelser. Det är viktigt att du kan jobba både i kollegegrupp och ensam med brukare
 • Sommarvikarie till kvinna i 59 årsåldern

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-06-30 Din uppgift är att stödja en medelålders kvinna till ett aktivt och meningsfullt liv. Hon har haft stroke och har nu assistans i sitt hem. Du ansvarar för omvårdnad, praktiska hushållssysslor som handling, matlagning, tvätt samt att komma ut på promenader med hunden. Du är en lugn och trygg kvinna med livserfarenhet. Du ska vara intresserad av matlagning och trädgård. Du tycker om hundar och promenader.
 • Timanställda sjuksköterskor till sommaren 2018

  Tillsvidareanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-08-31 Som timanställd sjuksköterska hos oss i Knivsta kan du arbeta inom hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför både planerade och akuta insatser. Vi arbetar i team tillsammans med omvårdnadspersonalen och hemtjänsten. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande. Arbetstiderna är förlagda främst under dag och kväll men det finns även behov av att täcka upp nätter.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017