Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Förskollärare Citronens förskola vikariat

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-02-19 Förskolan jobbar Reggio Emilia inspirerat med projektgrupper och där pedagogisk dokumentation och utvecklandet av inspirerande lärmiljöer är några viktiga verktyg för att utmana barnen i deras utforskande och lärande. Naturvetenskap och IT är områden som ligger förskolan varmt om hjärtat. Det är god stämning i arbetslaget och här råder ett öppet och samarbetsvilligt klimat där allas kompetenser tas tillvara och man jobbar tillsammans för en gemensam vidareutveckling av verksamheten. I arbetslaget finns både barnskötare och förskollärare. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information! Vi ser fram emot din ansökan!
 • Vikarierande kommunikatör

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-02-28 Vi söker en mångintresserad och produktionsorienterad kommunikatör med intresse för samhällsfrågor. Ditt uppdrag blir att samordna och producera kommunens information via informationsannonser och våra digitala kanaler. Du blir delaktig i arbetet med sociala medier och deltar också i enhetens övriga informations- och kommunikationsaktiviteter. De ser lite olika ut beroende på när i tiden vikariatet blir aktuellt.
 • Ledsagare till 15 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-02-28 Vi söker en ledsagare till en 15 årig kille boendes centralt i Knivsta. Som ledsagare är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. Ledsagaren är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Förskollärare, Högåsskolans förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-02-28 Som förskollärare på Högåsskolans förskola ansvarar du tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten. I uppdraget ingår att leda arbetet med att planera, genomföra, dokumentera samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån Läroplan för förskola (Lpfö 98/10). Med målet att lägga grunden för ett livslång lärande samt utveckla förskolans kvalitet. Du arbetar aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet och miljö med barnen i centrum. Tillsammans med övriga pedagoger arbetar du så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du tar ansvar för att verksamheten utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen motivation och drivkraft att söka ny kunskap.
 • Undersköterska till personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-02-28 Din uppgift är att vårda en äldre man med Parkinsons sjukdom. Han är i stort behov av omvårdnad och har medicinsk utrustning. Som assistent jobbar du i brukarens hem.
 • Timvikarie till Ängbyskolan

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-01 När ordinarie personal är frånvarande behöver vi vikarier till arbetslaget. Det finns olika yrkesgrupper på Ängbyskolan; till exempel lärare, fritidspersonal, resurs. Du som vikarie berättar vid anställningsintervjun vilka/vilken av dessa områden som du vill vikariera för.
 • Socialsekreterare barn och unga

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-04 Enheten Barn och unga ansvarar för förhandsbedömningar, utreda och följa upp insatser inom individ och familjeomsorgen, både öppenvård och heldygnsvård. Vi handlägger även familjerätt och ensamkommande barn. Som handläggare hos oss får du möjlighet till utveckling, då vi kan erbjuda en bred variation av arbetsuppgifter allt från handläggning av förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av öppenvårdsinsatser och heldygnsinsatser till rekrytering och handledning av resurser såsom familjehem. Den utannonserade tjänsten är främst riktad mot utredning och uppföljning av öppenvårdsinsatser.
 • Undersköterska med körkort, tillsvidare och längre vikariat

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-04 Att arbeta inom hemtjänst i äldreomsorgen innebär att träffa andra människor och vara ett stöd i deras vardag. Arbetet utförs i hemmen. Insatserna varierar från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad och delegerad hälsosjukvård. Teknikutveckling står högt i prioritering i Knivsta kommun. Det innebär att vi ska ha ett nytänkande och hitta nya lösningar för att utveckla teknik i välfärden. Äldreomsorgen ska präglas av respekt för den personliga integriteten, ett gott bemötande och lyhördhet för brukarnas individuella behov och önskemål.
 • Elevassistent

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-04 I arbetsuppgifterna ingår att: i den vardagliga verksamheten vara ett stöd för eleven i kunskapsinhämtning och i sociala relationer i skola och på fritids. ha löpande kontakt med elevens vårdnadshavare samarbeta med övrig personal runt eleven/elevgruppen
 • Elevassistent

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-04 I arbetsuppgifterna ingår att: i den vardagliga verksamheten vara ett stöd för eleven i kunskapsinhämtning och i sociala relationer i skola och på fritids. ha löpande kontakt med elevens vårdnadshavare samarbeta med övrig personal runt eleven/elevgruppen
 • Administratör till Utbildningskontoret

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-05 Som administratör vid utbildningskontoret kommer du att ansvara för och arbeta som handläggare inom ett antal av utbildningsverksamhetens olika områden. Du kommer att arbeta med fakturahantering för såväl förskola som skola, bistå vid handläggning av skolskjutsfrågor, sammanställa statistik och bistå vid revideringar av diverse riktlinjer för verksamheten. Vidare kommer du att sammanställa underlag för beviljande av utökad tid i förskola och fritidshem. Utbildningskontorets övergripande hemsida kommer även att vara ditt ansvarsområde vilket bland annat innebär att uppdatera och utveckla informationskanalen.
 • Biståndshandläggare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-11 Enheten ansvarar för biståndsbedömning inom äldre och funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi handlägger även färdtjänst. Dina arbetsuppgifter är att utreda, bedöma behov och besluta om insatser. Idagsläget är tjänsten riktad mot handläggning inom socialtjänstlagen. Inriktning och form på tjänsten kan förändras över tid. Du förutsätts medverka i utvecklingen av verksamheten och i olika sammanhang ingå i samverkansgrupper som ärendehanteringsgrupper, handledning och teammöten.
 • natur- och vattenvårdare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-16 Du kommer att företräda natur- och vattenvården i utredningar, remisshantering, planprocesser och natur- och vattenvårdsprojekt. Knivsta kommuns grönstrukturplan kommer att vara styrande i ditt arbete. Det innebär att du bland annat kommer att arbeta med: • Genomförande av åtgärder som finns utpekade i grönstrukturplanen, • Genomföra åtgärder som finns utpekade i ny ÅGP för Knivstaån, i huvudsak dagvattenåtgärder, • Ansvara för utredningsuppdrag, antingen som beställare eller utredare, • Ansöka om externa medel för, och leda, projekt inom natur- och vattenvård (t.ex. LONA, LOVA), • Ingå som sakkunnig i plan- och exploateringsprojekt, • Samråda internt och externt gällande remisser, avverkningsanmälningar m fl liknande ärenden, • Kommunicera och samverka med invånare, markägare och föreningar, • Samarbeta i externa och interna grupper och projekt.
 • Avlösare/ledsagare till en 9-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare/ledsagare till en pojke på 9 år i Knivsta. Uppdragets totala omfattning är ungefär 20 timmar i månaden. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Som avlösare arbetar du i hemmet för att tillfälligt avlasta föräldrarna.
 • Sommarvikarier personlig assistans, hemtjänst, äldreboende och nattpatrull.

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker sommarvikarier till LSS, äldreboende och hemtjänst. Vi utför serviceinsatser, omvårdnad och delegerad hälsosjukvård i hemmet.
 • Sjuksköterska i Hemsjukvården

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Som sjuksköterska på distrikt ansvarar du i huvudsak för ett geografiskt område. Där ansvarar du i planering och genomförande av hemsjukvårdsinsatser. Du samverkar i dessa uppgifter i ett team tillsammans med arbetsterapeut, sjukgymnaster/fysioterapeuter, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal.
 • Ledsagare till 11-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en pojke på 11 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 5 timmar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00 på vardagar. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Aktiviteten kan tex innebär besök på badhus.
 • Kontaktperson till 15-årig kille

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker en kontaktperson till en 15 årig kille boendes i Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Ledsagare till 18 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en 18-årig kille i Knivsta. Uppdragets omfattning är under 2 söndagar i månaden, ca 5 timmar per gång. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Nattsjuksköterskor

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-01 Som sjuksköterska på natten har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför akuta insatser samt de planerade insatser som måste ske nattetid, med hjälp av omvårdnadspersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande och om du känner att du saknar tillräcklig kunskap kring någon uppgift så lär vi dig.
 • Demens sjuksköterska

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-01 Som demens sjuksköterska har du ansvar för demensavdelningen på Estrids Gård. Du utför planerade samt akuta insatser med hjälp av hemtjänstpersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande.
 • Sjuksköterska NATT

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-29 Som sjuksköterska på natten har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför akuta insatser samt de planerade insatser som måste ske med hjälp av omvårdnadspersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande.
 • Personliga Assistenter

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi är i behov av både tim- och långtidsvikarier. Arbetsuppgifterna består av personlig- och medicinsk omvårdnad som varierar beroende på kundens behov. Då du kommer att arbeta i kundens hem så kan det ingå vissa hushållssysslor. Arbetstiderna är schemalagda dag/kväll/natt och helg.
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Personlig assistent

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker tim- och sommarvikarier till olika kunder i Knivsta Kommun. I jobbet som personlig assistent hjälper du kunden i den dagliga livsföringen och ger stöd till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta kan innefatta allt från att hjälpa till vid måltider, förflyttningar eller åka iväg på olika evenemang.
 • Timanställd Sjuksköterska

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Som timanställd sjuksköterska har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför akuta insatser samt de planerade insatser som måste ske med hjälp av omvårdnadspersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Arbetet är mycket varierande.
 • Arbetsterapeut till Rehablitering och Hemsjukvården

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi arbetar i team med både sjuksköterska sjukgymnast och arbetsterapeut tillsammans med övrig omvårdnadspersonal. I arbetet ingår bland annat att göra ADL-bedömningar, bedöma behov av och förskriva hjälpmedel, bedöma och intyga behov av bostadsanpassning, utbilda samt handleda personal samt ha en god kontakt med kundens kontaktnät. Arbetet innebär ett gott och nära samarbete med chefer och medarbetare i de olika verksamheterna. Att vara delaktig och engagerad i utvecklingen och uppbyggnaden av vår verksamhet är också en viktig arbetsuppgift.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017