Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde


  • Tid: tisdag 21 februari 2017, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Information om reviderad barnchecklista

5 Information om Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling, SOU 2015:99

6 Vrå 1:178, förhandsbesked för ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2016-741

7 Målsta 2:38, förhandsbesked för fem enbostadshus
Förslag till beslut: negativt
BMK 2016-823

8 Information om energipris 2016 för Knivsta kommun

9 Information om utbildning i tillgänglighet enligt plan- och bygglagen

10 Information om Regional miljösamverkan

11 Krusenberg 1:30, strandskyddsdispens, teknikhus för pool
2016-725 MI

12 XXX, föreläggande att hålla skyddsavstånd, för hästverksamhet, till angränsande fastighet
2016-592 HS

13 Information om kommunens process för översiktsplanering

14 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden 2016
BMN-2017/14

15 Information om ekonomisk uppföljning 2017 (rapporten mailas ut senare i veckan)
BMN-2017/12

16 Information/diskussion om kommunstyrelsens inriktningsbeslut för mål och ekonomiska ramar 2018-2021 för den fortsatta budgetdialogen

17 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

18 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

19 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)
  • Senast uppdaterad 23 mar 2017