Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 23 maj 2017, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Ändring av parkeringstid med p-skiva
BMN-2016/112

5 Samrådssvar till Lantmäteriet gällande avstyckning från Kasby 3:6 (ärende C17185)
Förslag till beslut: anta förvaltningens svar
BMN-2017/88

6 Gredelby 7:72, bygglov för nybyggnad av fem flerbostadshus (48 lägenheter) samt komplementbyggnader
Förslag till beslut: bevilja
BMK 2017-080

7 Filipsbol 2:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2017-171

8 Lagga 4:12, förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus samt komplement-byggnader
Förslag till beslut: positivt
BMK 2017-070

9 Ängby 1:110. Eivors fotvård, bestridande av faktura för årlig avgift
2014-744 HS

10 Ledingenäs 1:34, strandskyddsdispens, nybyggnad och tillbyggnad
2017-235 MI

11 Revidering av tillsynsplan och behovsutredning 2017 för bygg- och miljönämndens verksamhet inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens ansvarsområde
BMN-2016/20

12 Yttrande över översiktsplan för Knivsta kommun 2035 med utblick mot 2050
BMN-2017/92

13 Ekonomisk uppföljning 2017
BMN-2017/12

14 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

15 Anmälan av delegationsbeslut

16 Övriga anmälningsärenden

  • Senast uppdaterad 5 jun 2017