Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 20 juni 2017, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Ändring av parkeringstid med p-skiva (återremitterades på nämndens förra möte i maj)
BMN-2016/112

5 Lagga-Årby1:32, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt komplement-byggnad.
Förslag till beslut: bevilja
BMK 2017-274

6 Ledingehem 33:4, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och kontor samt en komplementbyggnad
Förslag till beslut: avslå
BMK 2017-184

7 Vrå 1:792, bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 44 lägenheter samt verksamheter
Förslag till beslut: bevilja
BMK 2017-270

8 Alsike-Årby 2:1, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2017-204

9 Knivsta-Tarv 3:2, förhandsbesked för ett bostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2017-260

10 Vassunda-Säby 6:1, förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2017-093

11 Delegation till ordföranden under sommaren 2017
Förslag till beslut: ge delegation
BMN-2017/107

12 Information om Sveriges livsmedelsstrategi

13 Information om Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport 2016

14 Särsta 3:431, strandskyddsdispens, anläggande av flytbrygga
2017-236 MI

15 Samråd om behovsbedömning och förslag på avgränsning av miljökonsekvens-beskrivning - remiss från vattenmyndigheter i samverkan
BMN-2017/102

16 Ekonomisk uppföljning per maj 2017
BMN-2017/12

17 Revidering av tillsynsplan 2017 för bygg- och miljönämndens verksamhet inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens ansvarsområde
(ärendet återremitterades på nämndens förra möte i maj)
BMN-2016/20

18 Information om höstens mål- och budgetprocess inför mål och budget 2018
BMN-2017/108

19 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

20 Anmälan av delegationsbeslut

21 Övriga anmälningsärenden
  • Senast uppdaterad 3 jul 2017