Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 21 november 2017, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning


1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Information om uppföljning av forskningsprojektet med läkemedelsrening vid Knivsta avloppsreningsverk

5 Information/diskussion om tillsynsområdet förorenade områden

6 Yttrande över föreläggande om återställande inom strandskydd på fastigheten XXX, efter överklagande i ärendet
2014-729 MI

7 Målsta 2:28, bygglov för ändrad användning från garage till enbostadshus, samt tillbyggnad
BMK 2017-430

8 Husby-Tibble 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av drivmedelsstation och butik
BMK 2017-550

9 Rickebasta 1:30, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad
BMK 2017-561

10 Rickebasta 5:11, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2017-035

11 Vrå 1:129, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2017-477

12 Vrå 1:801, bygglov för nybyggnad av skola
BMK 2017-566

13 Information/diskussion om uttag av byggsanktionsavgifter vid överträdelser

14 Ekonomisk uppföljning 2017
BMN-2017/12

15 Verksamhetsplan 2018 för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd
BMN-2017/20

16 Information om revidering av delegationsordningen för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter 2017

17 Information om rutin för hantering av remisser

18 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

19 Anmälan av delegationsbeslut

20 Övriga anmälningsärenden
  • Senast uppdaterad 16 nov 2017