Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 27 mars 2017, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning 

 

1. Upprop
2. Justering
3. Godkännande av dagordning

 

Informationsärenden

 

4. a) Information om flyktingmottagningen
b) Information om servicemätning och resultat från Kommunens kvalitet i korthet, KKI
c) Information om ny planprocess
d) Information från Kommunfastigheter och Alsikebolaget

 

Beslutsärenden

 

5. Svar på motion 2015:06 från Christer Johansson (V) och Sara Antell (MP) - Gör Gredelby hagar och Trunsta träsk till naturreservat

KS-2015/512

Beslut från arbetsutskottet, § 28, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-28
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 126, 2016-08-15
Motion, 2015-09-10

6. Svar på motion 2016:09 från Gunnar Larsson (SD) om hantering av markanvisningar

KS-2016/414

Beslut från arbetsutskottet, § 29, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-28
Motionen 2016-05-31

7. Svar på motion 2016:10 från Britta Lästh (KNU) – Inför ”Grön rutt” i Knivsta kommun

KS-2016/464

Beslut från arbetsutskottet, § 30, 2017-03-13
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 13, 2017-02-06
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-12-28
Motionen

8. Svar på medborgarförslag 2016:02 om konstsnö på elljusspåret

KS-2016/154

Beslut från arbetsutskottet, § 31, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-23
Beslut från kommunfullmäktige, § 48, 2016-03-09
Medborgarförslaget

9. Höjning av taxor för Hälsohuset, bad och gym

KS-2017/163

Tjänsteskrivelse 2017-02-23, rev 2017-03-17
Beslut från arbetsutskottet, § 32, 2017-03-13

10. Tillsättande av kommunfullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet inför mandatperioden 2018-2022

KS-2017/192

Beslut från arbetsutskottet, § 33, 2017-03-13
Ordförandeförslag 2017-02-20

11. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2016

KS-2017/15

Tjänsteskrivelse 2017-03-16
Rapport, årsbokslut för Knivsta kommun 2016
Beslut från arbetsutskottet, § 38, 2017-03-13

12. Inriktningsbeslut för samverkan inom IT för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby

KS-2017/200

Beslut från arbetsutskottet, § 39, 2017-03-13
Beslut från samverkansnämnden, § 15, 2017-02-27
Samverkansnämndens tjänsteskrivelse, 2017-02-15
Förstudie gemensam IT-nämnd, 2017-01-16

13. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd 2016

KS-2017/14

Beslut från arbetsutskottet, § 40, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-24
Rapport

14. Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för hemtjänsten 2017

KS-2016/909

Beslut från arbetsutskottet, § 41, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-08
Beslut från socialnämnden, § 386, 2016-12-15
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2016-12-19

15. Svar på revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrningen

KS-2017/74

Beslut från arbetsutskottet, § 42, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-13
Granskningsrapport december 2016

16. Svar på revisionsrapport – Granskning av exploateringsverksamheten

KS-2017/51

Beslut från arbetsutskottet, § 43, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-03-01
Missiv 2016-12-13
Revisionsrapport november 2016

17. Granskning av överförmyndarnämnden - missiv från Uppsala kommuns revisorer och granskningsrapport

KS-2016/911

Beslut från arbetsutskottet, § 44, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-14
Förslag på yttrande 2017-02-10
Granskningsrapport och missiv

18. Ansökan om planbesked för Ekeby 1:163 m.fl.

KS-2016/729

Beslut från arbetsutskottet, § 45, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-27
Ansökan om planbesked 2016-10-24

19. Markanvisningsavtal mellan Knivsta kommun och TB Exploatering AB gällande del av fastigheten Ängby 1:1, förlängning av avtal

KS-2014/763

Beslut från arbetsutskottet, § 46, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-03-03
Gällande markanvisningsavtal

20. Ansökan till förebyggande insatser för särskild vald personal ur posten Aktiv personalpolitik för 2017

KS-2016/756

Beslut från arbetsutskottet, § 47, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-16

21. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2015 – kontrollområde Efterlevnad av samverkansavtalet

KS-2017/76

Beslut från arbetsutskottet, § 48, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-01-29

22. Uppdrag att utreda ny modell för arbetet med offentlig konst

KS-2017/177

Beslut från arbetsutskottet, § 36, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-27

23. Mål och ekonomiska ramar för åren 2018-2021, svar från kommunstyrelsens verksamheter på styrelsens inriktningsbeslut

KS-2017/45

Tjänsteskrivelse 2017-03-13
Skrivelse med synpunkter 2017-03-13
Beslut från arbetsutskottet, § 51, 2017-03-13

24. Återrapportering Centrum för idrott och kultur, beslut om projektets slutliga utformning

KS-2017/186

Tjänsteskrivelse 2017-03-17
Planritningar 2017-03-13
Beslut från arbetsutskottet, § 35, 2017-03-13

25. Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2017

KS-2017/129

Beslut från arbetsutskottet, § 49, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-10

26. Val av representant till regionalt samråd för kulturområdet

KS-2017/144

Beslut från arbetsutskottet, § 50, 2017-03-13
Minnesanteckningar Regionalt forum 2017-02-02
Överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, fastställd av Regionalt forum 2017‐02‐02
Uppdrag till Regionalt samråd för kultur i Uppsala län, 2017-02-02, version 1.2

Stående informationsärenden

27. Information från utskotten och nämnderna
28. Allmän information
29. Anmälan av delegationsbeslut

30. Anmälningsärenden 

 

  • Senast uppdaterad 5 apr 2017