Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 24 april 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop
2. Justering
3. Godkännande av dagordning
4. Informationsärenden
a) Information om flyktingmottagningen
b) Information från Kommunfastigheter och Alsikebolaget
c) Samverkan med civilsamhället för inkludering, information
d) Förändring av bibliotekets öppettider från hösten 2017 (KS-2017/223)


PM 2017-03-17

e) Presentation av ny IT-chef

5. Svar på medborgarförslag 2016:06 – Hantering av detaljplaner som avviker från den fördjupade översiktsplanen


KS-2016/310
Beslut från arbetsutskottet, § 59, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse 2017-03-17
Beslut från kommunfullmäktige, § 75, 2016-04-27
Medborgarförslaget

6. Svar på motion 2016:07 – Utvärdera och kvalitetssäkra planprocessen i Knivsta


KS-2016/350
Beslut från arbetsutskottet, § 60, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse 2017-03-17
Beslut från kommunfullmäktige, § 76, 2016-04-27
Motionen

7. Motion 2016:05 från Anneli Löfling, Lennart Lundberg, och Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU) – Säker skolväg inom Knivsta kommun


KS-2016/229
Beslut från arbetsutskottet, § 61, 2017-04-03
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 33, 2017-03-20
Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden, antaget 2016-03-20
Tjänsteskrivelse från samhällsutvecklingsnämnden, 2017-02-20
Motionen

8. Delägarskap i Inera - förvärv av aktier


KS-2017/238
Beslut från arbetsutskottet, § 62, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse 2017-03-30
Aktieöverlåtelseavtal
Anslutningsavtal
Aktieägaravtal
Bolagsordning
Ägardirektiv
Årsredovisning 2015 för Inera AB

9. Uppföljning av arbetsmiljön i kommunstyrelsens verksamheter


KS-2017/207
Beslut från arbetsutskottet, § 63, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse 2017-03-20
Rapport

10. Finansiering av e-tjänster samt dataskyddsombud


KS-2017/277
Beslut från arbetsutskottet, § 64, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse 2017-03-20

11. Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik 2017 – förebyggande insatser för särskild vald personal, chefer inom skola/förskola


KS-2016/756
Beslut från arbetsutskottet, § 65, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse 2017-03-20

12. Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik 2017 – förebyggande insatser för särskild vald personal, studie- och yrkesvalslärare och elevhälsan


KS-2016/756
Beslut från arbetsutskottet, § 66, 2017-04-03
Tjänsteskrivelse 2017-03-20

13. Försäljning av fastigheten Gredelby 7:85, kvarteret Virkesladan


KS-2017/265
Tjänsteskrivelse 2017-04-21
Förslag på avtal, april 2017
Beslut från arbetsutskottet, § 68, 2017-04-03

14. Deltagande i projektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025


KS-2017/272
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
SKL:s meddelande 2017/7 (utan bilaga)

15. Yttrande från Knivsta kommun i ärende om laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 1047-17, överklagan av kommunstyrelsens beslut den 30 januari 2017, § 19 (Skräddarbol)


KS-2017/190
Tjänsteskrivelse 2017-04-11
Förslag på yttrande 2017-04-11
Beslut från Förvaltningsrätten 2017-03-21 med bilaga, överklagandet

16. Deltagande på Almedalsveckan 2017, ersättning för kostnader


KS-2017/266
Beslut från arbetsutskottet, § 69, 2017-04-03
  • Senast uppdaterad 4 maj 2017