Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 22 maj 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Dagordning

1. Upprop
2. Justering
3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden
a) Information om flyktingmottagningen
b) Information om åtgärder för ekonomi i balans

5. Mål och budget 2018 med planeringsramar 2019-2021

KS-2017/360

Beslut från arbetsutskottet, § 80, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-05-15
Alliansens förslag till mål och budget

6. Svar på motion 2016:13 från Björn-Owe Björk (KD) – Inrätta vårdserviceteam för att förbättra integrationsarbetet

KS-2016/662

Beslut från arbetsutskottet, § 81, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-04-20
Motionen

7. Likvidation av Regionförbundet Uppsala län

KS-2017/346

Beslut från arbetsutskottet, § 88, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Protokoll från likvidationskommittén 2017-04-28
Regionförbundets revisorers revisionsberättelse 2016
Regionförbundets revisorers redogörelse för år 2016
Granskning av Regionförbundets årsredovisning 2016
Regionsförbundets förvaltningsberättelse 2016

8. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2018

KS-2017/314

Beslut från arbetsutskottet, § 86, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-05-04

9. Taxor och avgifter för grävtillstånd samt TA-planer

KS-2017/368

Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 51, 2017-05-02
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-04-04

10. Ansökan om planbesked för Särsta 3:103, vattentornet

KS-2017/218

Beslut från arbetsutskottet, § 82, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-04-13
Ansökan 2017-03-16

11. Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan

Beslut från arbetsutskottet, § 83, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Markteknisk undersökningsrapport 2016-05-20
Projekterings-PM Geoteknik 2016-05-20
Nybyggnadskarta 2016-01-29
Ansökan 2017-03-23

12. Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

KS-2017/176

Beslut från arbetsutskottet, § 84, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-04-06
Rekommendation från SKL 2017-02-22, med bilaga: kostnader per kommun

13. Investeringsmedel för återköp av tidigare deposition hos Telge Kraft från Knivstabostäder AB

KS-2017/269

Beslut från arbetsutskottet, § 85, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-04-04

14. Begäran från samverkansnämnden om medel för utbyggnad av det trådlösa nätverket för Knivstaskolorna

KS-2017/

Beslut från arbetsutskottet, § 87, 2017-05-08
Ärendet behandlas på samverkansnämnden den 12 maj och handlingar kommer i ett senare utskick.

15. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Moroccan spices kök & catering i Stockholm Aktiebolag, serveringsställe Vassunda golfklubb

KS-2017/168

16. Överlåtelse av tomtmark för Centrum för idrott och kultur

KS-2017/278

Beslut från arbetsutskottet, § 89, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Karta över området
Förslag på köpekontrakt

17. Förnyad ansökan om markanvisning Gredelby 7:76, AB Borätt

KS-2014/459

Beslut från arbetsutskottet, § 90, 2017-05-08
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Informationsblad om uppräkning av markpriser via formel
Förslag på avtal
Ansökan 2016-06-20

18. Information från utskotten och nämnderna
19. Allmän information
20. Anmälan av delegationsbeslut
21. Anmälningsärenden

 

  • Senast uppdaterad 16 jun 2017