Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 21 augusti 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning 

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om skuldsanering/försörjningsstöd
b) Information om utredningsuppdrag skolstruktur Ängby
c) Informationsärende, ekonomisk uppföljning per juli månad
d) Information om flyktingmottagningen
e) Information från de kommunala bolagen
f) Information om utvärdering av planprocesser


5. Översyn av valdistrikten - delning av valdistrikt samt justeringar av distriktsgränser

KS-2017/354

Beslut från arbetsutskottet, § 104, 2017-08-07
Beslut från valnämnden § 5 2017-05-22
Valnämndens tjänsteskrivelse 2017-05-18
Förslag på ny indelning av valdistrikt
Aktuella valdistrikt 2014, karta 2017-05-03

6. Begäran om bokslutsreglering för delegerad hälso- och sjukvård

KS-2017/307

Beslut från arbetsutskottet, § 105, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-10
Beslut från socialnämnden, § 102, 2017-04-06
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-04-06

7. Svar på motion 2016:14 från Gunnar Larsson (SD) om kostnadsfria halkskydd för äldre över 65 år

KS-2016/722

Beslut från arbetsutskottet, § 106, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-03
Socialnämndens beslut, § 143, 2017-04-27
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-04-06
Motionen

8. Initiativ till praktikplatser för nyanlända


KS-2017/409

Beslut från arbetsutskottet, § 107, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-06-07

9. Partistödsredovisning 2016


Beslut från arbetsutskottet, § 108, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-08-08
Redovisningar från Centerpartiet, Knivsta Nu, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

10. Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB

KS-2017/518

Beslut från arbetsutskottet, § 109, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-10
Hemställan 2016-11-10

11. Hemställan om höjning av borgenstak för Alsike Fastighets AB

KS-2017/517

Beslut från arbetsutskottet, § 110, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-10
Hemställan 2014-11-25

12. Begäran om medel för ensamkommande 2017

KS-2017/185

Beslut från arbetsutskottet, § 111, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-11
Socialnämndens beslut, 2017-03-17, § 95

13. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv – revidering

KS-2017/490

Beslut från arbetsutskottet, § 112, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-11
Förslag på riktlinjer

14. Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappsomsorgen samt revidering av avgifter inom HSL

KS-2017/429

Beslut från arbetsutskottet, § 113, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-12
Beslut från socialnämnden, § 182, 2017-06-01
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-05-08
Beslut från kommunfullmäktige, § 82, 2010-06-17
Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorgen i Knivsta kommun 2009-09-09

15. Detaljplan för Margarethahemmet


Beslut från arbetsutskottet, § 96, 2017-08-07
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 73, 2017-08-14
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-07-05
Planbeskrivning 2017-07-05
Plankarta 2017-07-05
Granskningsutlåtande 2017-07-05
Samrådsredogörelse 2016-02-08
Behovsbedömning 2013-06-24
Naturvärdebedömning 2013-06-20
Kulturmiljöutredning 2015-05-21
Illustrationsplan med parkeringsutredning 2016-03-14
Dagvattenutredning 2015-10-05
Beskrivning av byggnader 2016-03-17
Antikvarisk konsekvensanalys 2016-03-14
Obs att yttranden i original inte publicerats på hemsidan men ingår i kommunstyrelsens underlag.

16. Ny modell för arbetet med offentlig konst

KS-2017/357

Beslut från arbetsutskottet, § 98, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-06-19
Förslag på program

17. Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter

KS-2017/208

Beslut från arbetsutskottet, § 114, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-06-28
Rapport

18. Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016

KS-2017/53

Beslut från arbetsutskottet, § 116, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-06-21
Rapport

19. Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2016

KS-2017/391

Beslut från arbetsutskottet, § 115, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-06-21
Rapport

20. Ansökan om markanvisning Gredelby 7:78, Kvarteret Murteglet, Nischer Properties AB

KS-2017/205

Beslut från arbetsutskottet, § 119, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-06
Ansökan om markanvisning 2017-03-13

21. Ansökan om markanvisning för Gredelby 7:78, Bjerking AB

KS-2017/438

Beslut från arbetsutskottet, § 120, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-06-30
Ansökan om markanvisning - Karta över intresseanmälan, inkommen 2017-06-19 samt presentation Sambostäder, inkommen 2017-07-07

22. Förvärv av del av fastigheten Ängby 1:11

KS-2017/461

Beslut från arbetsutskottet, § 121, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-06-30
Förslag på avtal

23. Ansökan om kommunbidrag för finansiering av Grannsamverkansskyltar

KS-2017/373

Beslut från arbetsutskottet, § 117, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-04
Ansökan maj 2017

24. Finansiering av tjänst för utveckling av e-tjänster

KS-2017/447

Beslut från arbetsutskottet, § 118, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-06-20

25. Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställde kommunala befogenheterna


Beslut från arbetsutskottet, § 122, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse

26. Omsättning av lån och upptagning av nytt lån Knivsta kommun

KS-2017/493

Beslut från arbetsutskottet, § 123, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-07-12

27. Införande av provsmakningstillstånd enligt alkohollagen

KS-2017/520

Beslut från arbetsutskottet, § 97, 2017-08-07
Tjänsteskrivelse 2017-08-03

28. Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott


29. Anmälan av delegationsbeslut

(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet, lista bifogas handlingarna)

30. Anmälningsärenden

(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet, lista bifogas handlingarna)
  • Senast uppdaterad 25 sep 2017