Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: söndag 16 oktober 2016, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop
2. Justering
3. Godkännande av dagordning

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

 

4. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern per 2017-08-31

KS-2017/12

Beslut från arbetsutskottet, § 157, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick

5. Revidering av avgifter för serveringstillstånd och kontrollavgifter för tillsyn av elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare

KS-2017/559

Beslut från arbetsutskottet, § 151, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick
Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Förslag på avgifter

6. Svar på motion 2016:06 från Lennart Lundberg, Britta Lästh och Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU) - Genomför rådslag om planeringen av Knivsta centrum

KS-2016/230

Beslut från arbetsutskottet, § 152, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 72, 2017-08-14
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-08-07
Motionen

7. Redovisning 2017 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år

KS-2017/599

Beslut från arbetsutskottet, § 153, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick
Tjänsteskrivelse 2017-09-18

Kommunstyrelsens egna beslutsärenden


8. Yttrande på utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

KS-2017/591

Beslut från arbetsutskottet, § 154, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick
Tjänsteskrivelse 2017-09-18
Förslag på yttrande 2017-09-18
Kommunstyrelsens tidigare yttrande (under samråd) 2016-09-13

9. Begäran om planbesked Knivsta Särsta 3:103 (Vattentornet), motivering till tidigare beslut

KS-2017/218

Beslut från arbetsutskottet, § 155, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick
PM 2017-09-12
Tidigare beslut från kommunstyrelsen, § 2017-05-22
Tjänsteskrivelse 2017-04-13
Ansökan 2017-03-16

10. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter per 2017-08-31

KS-2017/11

Beslut från arbetsutskottet, § 156, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick
Tjänsteskrivelse 2017-09-18
Delårsbokslut per 2017-08-31, ekonomisk rapport

11. Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin

KS-2017/436

Beslut från arbetsutskottet, § 158, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick
Tjänsteskrivelse 2017-10-06
Förslag till yttrande från kommunstyrelsen, 2017-10-06
Beslut från socialnämnden, § 301, 2017-10-05
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-09-26
Socialnämndens yttrande 2017-09-26
Beslut från utbildningsnämnden, § 114, 2017-10-05
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2017-09-26
Utbildningsnämndens yttrande 2017-10-05
Missiv 2017-06-12
Revisionsrapport från Region Uppsala, februari 2017

12. Ansökan om att Mojjen i Knivsta AB försätts i konkurs

KS-2017/602

Beslut från arbetsutskottet, § 159, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick
Tjänsteskrivelse 2017-09-20

13. Skolstruktur Ängbyskolan, om- och tillbyggnad eller ombyggnad

KS-2017/604

Beslut från arbetsutskottet, § 160, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick

14. Placering av fotbollsplaner i Knivsta tätort, återrapport

KS-2016/918

Beslut från arbetsutskottet, § 147, 2017-10-02, ojusterat vid tid för utskick
Beslut från kommunstyrelsen, § 22, 2017-01-30

15. Anmälan av delegationsbeslut

16. Anmälningsärenden
  • Senast uppdaterad 24 okt 2017