Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 11 december 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden
a) Informationsärende, ekonomisk uppföljning
b) Muntlig uppföljning av arbetsmiljön i kommunstyrelsens verksamheter
(Beslut från kommunstyrelsen, § 72, 2017-04-24, KS-2017/207)
c) Information om IT i fem kommuner
d) Muntlig uppföljning av uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter
(Beslut från kommunstyrelsen, § 145, 2017-08-21, KS-2017/208)
e) Information om ansökan om kameraövervakning utanför kommunhuset


Ärenden som bereds till kommunfullmäktige5. Dagvattenstrategi för Knivsta kommun


KS-2017/821

Beslut från arbetsutskottet, § 172, 2017-11-27
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 110, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-23
Dagvattenstrategi, förslag från samhällsutvecklingsnämnden


6. Översiktsplan för Knivsta kommun


KS-2017/820

Beslut från arbetsutskottet, § 171, 2017-11-27
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 111, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-08
Översiktsplan, del 1 och 2
Översiktsplan, del 3, Miljökonsekvensbeskrivning 2017-11-27
Översiktsplan, del 4, Utställningsutlåtande 2017-11-27
VA-plan, antagen av samhällsutvecklingsnämnden 2017-03-20
Grönstrukturplan, antagen av samhällsutvecklingsnämnden 2016-11-07

7. Hemställan från Knivstabostäder AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar


KS-2017/658

Beslut från arbetsutskottet, § 173, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-13
Hemställan 2017-10-16
Protokoll från Knivstabostäder, 2017-06-01
Förslag på reviderad finanspolicy 2017-06-01

8. Hemställan från Kommunfastigheter i Knivsta AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar


KS-2017/657

Beslut från arbetsutskottet, § 174, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-13
Hemställan 2017-10-16
Protokoll från Kommunfastigheter, 2017-05-31
Förslag på reviderad finanspolicy, 2017-05-22

9. Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2018

KS-2017/775

Beslut från arbetsutskottet, § 181, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-20

10. Avgift för dödsboanmälan

KS-2017/718

Beslut från arbetsutskottet, § 199, 2017-11-27
Beslut från socialnämnden, § 303, 2017-10-05
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-09-19

11. Medborgarförslag 2015:07 om att omvandla Gredelbyskolan till ett centrum för kultur och fritid

KS-2015/183

Beslut från arbetsutskottet, § 175, 2017-11-27
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 103, 2017-10-06
Tjänsteskrivelse 2017-10-24
Beslut från kommunfullmäktige, § 82, 2015-03-18
Medborgarförslaget

12. Medborgarförslag 2016:08 - Bilda fiskevårdsområde i sjön Valloxen

KS-2016/392

Beslut från arbetsutskottet, § 176, 2017-11-27
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 87, 2017-10-06
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-09-25
Beslut från kommunfullmäktige, § 100, 2016-05-25
Medborgarförslaget

13. Medborgarförslag 2016:13 om skateboardpark i Alsike

KS-2016/710

Beslut från arbetsutskottet, § 180, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-13
Beslut från kommunfullmäktige, § 173, 2016-10-26
Medborgarförslaget

14. Motion 2016:04 från Kenneth Gunnar (KNU) - Initiera samverkan för att skapa skyddszoner för Mälarens strandområde

KS-2016/215

Beslut från arbetsutskottet, § 177, 2017-11-27
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 104, 2017-11-06
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-10-13
Karta över Ekolns stränder
Karta naturvårdsinventering Vassunda socken 1996
Beslut från kommunfullmäktige, § 52, 2016-03-09
Motionen

15. Motion 2016:08 från Kenneth Gunnar (KNU) - Fullborda Lunsenreservatet

KS-2016/351

Beslut från arbetsutskottet, § 178, 2017-11-27
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 105, 2017-11-06, med särskilt yttrande från Vänsterpartiet
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-10-12
Karta över Lunsenområdet
Beslut från kommunfullmäktige, § 77, 2016-04-27
Motionen

Kommunstyrelsens egna beslutsärenden


16. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018

KS-2017/13

Beslut från arbetsutskottet, § 182, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-08
Reviderad verksamhetsplan och internbudget

17. Begäran från samverkansnämnden om ytterligare finansiering för oförutsedda kostnader

KS-2017/749

Beslut från arbetsutskottet, § 184, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-14
Beslut från samverkansnämnden, § 32, 2017-10-03
Samverkansnämndens tjänsteskrivelse 2017-09-11
Samverkansnämndens handlingsplan för budget i balans

18. Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2018

KS-2017/774

Beslut från arbetsutskottet, § 185, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Attestlista

19. Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2018

KS-2017/ 516

Beslut från arbetsutskottet, § 186, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-07
Förslag på internkontrollplan

20. Aktiv personalpolitik 2018, finansiering

KS-2017/731

Beslut från arbetsutskottet, § 187, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-09

21. Internkontrolluppdrag exploateringsintäkter

KS-2017/702

Beslut från arbetsutskottet, § 183, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-10-24
Rapport

22. Köpekontrakt Walloxstrand AB och Knivsta kommun för del av Gredelby 1:3

KS-2017/666

Beslut från arbetsutskottet, § 191, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-10-23
Köpeavtal med avtalskarta
Översiktskarta
Områdeskarta
Registreringsbevis
Plankarta Ar företagspark, norra delen

23. Försäljning av del av fastigheten Ängby 1:1 till Bolite Bostäder AB

KS-2017/746

Beslut från arbetsutskottet, § 193, 2017-11-27
Utkast till tjänsteskrivelse 2017-11-14
Reviderat förslag på köpeavtal för exploatering

24. Arrendeavtal gatukök Särsta 3:1

KS-2017/545

Beslut från arbetsutskottet, § 194, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-22
Förslag på avtal 2017-11-22
Karta över arrendeområde
Foto med exempel, Ökke
Foto över område i befintligt skick
Annons 2017-08-29

25. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet

KS-2017/674

Beslut från arbetsutskottet, § 192, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-09-29
Förslag till ändringar i delegationsordningen

26. Remiss från Finansdepartementet, Ds 2017:48, Statistik på upphandlingsområdet (Fi2017/03926/OU)

KS-2017/653

Beslut från arbetsutskottet, § 195, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Förslag på yttrande 2017-11-09
Remissmissiv 2017-10-12
Länk till Ds:
http://www.regeringen.se/4a8f22/contentassets/c08124c7ef72444f97fe0b39dd3b1cef/statistik-pa-upphandlingsomradet-ds-201748.pdf

27. Ansökan om medel ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för digitalisering för projektering för genomförandet av ett förändrat arbetssätt vad gäller dokumenthantering

KS-2017/680

Beslut från arbetsutskottet, § 196, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-03

28. Gallringsplan för handlingar som är av tillfällig och ringa betydelse

KS-2017/637

Beslut från arbetsutskottet, § 197, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-10
Förslag på gallringsplan

29. Revidering av riktlinjer för alkoholservering i Knivsta kommun

KS-2017/560

Beslut från arbetsutskottet, § 198, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-30
Förslag på riktlinjer, med revidering

30. Medborgarförslag 2016:07 om utsmyckning på Högåsskolans fasad

KS-2016/391

Beslut från arbetsutskottet, § 179, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-10-16
Beslut från kommunfullmäktige, § 101, 2016-05-25
Medborgarförslaget

31. Instruktion för kommundirektören

KS-2017/545

Beslut från arbetsutskottet, § 188, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Förslag på instruktion

32. Anmälan av delegationsbeslut

33. Anmälningsärenden

 

34. Ansökan om planbesked för Gredelby 7:76 m. flera, AB Borätt

KS-2017/628

Beslut från arbetsutskottet, § 189, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-10-26
Översiktskarta
Ansökan 2017-08-28

35. Ansökan om planbesked för Vrå 1:11 och Vrå 1:655, Knivsta Pastorat

KS-2017/629

Beslut från arbetsutskottet, § 190, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-08
Ansökan 2017-10-03

36. Avtal om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal (Nya städer) – reviderat avtalsförslag

KS-2017/782

PM 2017-11-22
Reviderat förslag på avtal
Ärendet behandlas med omedelbar justering för att gå vidare till fullmäktige 2017-12-13.
  • Senast uppdaterad 6 dec 2017