Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 14 augusti 2017, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

DAGORDNING

1. Upprop

2. Justering


Förslag: senast måndag 21 augusti 2017

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Aktuella markanvisningar (Anders Carlquist)

ÄRENDEN SOM BEREDS TILL KOMMUNSTYRELSEN

5. Översiktsplan Knivsta kommun
SUN-2015/305

Handlingen innehåller

Tjänsteskrivelse 2017-08-07
Planförslag
Knivsta idag
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Dagvattenstrategi för Knivsta kommun


6. Svar på motion 2016:06 – Genomför ett rådslag om planeringen av Knivsta centrum
SUN 2016/230

Handlingen innehåller

Motion
Tjänsteskrivelse 2017-08-01


7. Detaljplan för Margarethahemmet
SUN-2015/627

Handlingen innehåller

Tjänsteskrivelse 2017-07-05
Planbeskrivning 2017-07-05
Plankarta 2017-07-05
Granskningsutlåtande2 2017-07-05
Samtliga granskningsyttranden2
Granskningsutlåtande1 2016-04-18
Samtliga granskningsyttrande1
Samrådsredogörelse 2016-02-08
Behovsbedömning 2013-07-01
Naturvärdesbedömning 2013-06-20
Kulturmiljöutredning 2015-05-21
Illustrationsplan med parkeringsutredning 2016-03-14
Dagvattenutredning 2015-10-05
Beskrivning av byggnader 2016-03-17
Antikvarisk konsekvensanalys 2016-03-14


STÅENDE INFORMATIONSÄRENDEN

8. Anmälan av delegationsbeslut
(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)

9. Anmälningsärenden
(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)

  • Senast uppdaterad 23 aug 2017