Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 06 februari 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

 

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om fotbollsplaner
b) Information om planer för Gamla Alsike stationssamhälle
c) Information om ny planprocess
d) Information om Vinnova-projektet
e) Information om VA-planen
f)  Aktuella markanvisningar
g) Allmän information

Ärenden som bereds till kommunstyrelse

5.Detaljplan förskola intill Kölängsvägen – godkännande

SUN-2015/372

Beslut från arbetsutskottet 2017-01-23, § 14
Tjänsteskrivelse 2017-01-27, rev
Planbeskrivning 2017-01-10
Granskningsutlåtande 2016-09-30
Granskningsutlåtande 2017-01-10
Samrådsredogörelse 2016-02-15
Behovsbedömning 2015-04-20
Behovsbedömning yttrande lst 2015-06-02
PM ang lokal dagvattenhantering 2015-05-05
Dagvattenutredning 2015-12-11
Naturvärdesinventering 2014-09-16
Arkeologisk utredning 2016-06-09

6.Motion 2016:10 från Britta Lästh (KNU) – Inför ”Grön rutt” i Knivsta kommun

SUN-2016/445

Beslut från arbetsutskottet 2017-01-23, § 15
Tjänsteskrivelse 2016-12-28
Remiss från kommunstyrelsen 2016-08-04
Motion

Samhällsutvecklingsnämndens beslutsärenden

7.Detaljplan för Ekeby 1:156 m.fl. i Alsike – samråd

SUN-2017/39

Beslut från arbetsutskottet 2017-01-23, § 13
Tjänsteskrivelse 2017-01-25, rev
Plankarta
Planbeskrivning 2017-01-10
Behovsbedömning 2014-08-25
Behovsbedömning yttrande lst 2014-09-30
Trafikbullerutredning 2016-04-08
VA-utredning 2014-06-27 med bilagor
Dagvattenutredning 2014-02-05
Risker med transport av farligt gods – utredning 2014-02-28


8.Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2016

SUN-2017/17

Beslut från arbetsutskottet 2017-01-23, § 16
Tjänsteskrivelse 2017-01-10
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar


9.Ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

SUN-2016/754

Beslut från arbetsutskottet 2017-01-23, § 10
Tjänsteskrivelse 2017-01-09, rev
Förslag till yttrande 2017-01-25
Förfrågan om prioriterade åtgärder från regionförbundet 2016-11-21
Missiv till förfrågan om prioriterade åtgärder från regionförbundet 2016-11-21
Beslut KS § 76/2016; Antagande av delregional utvecklingsplan för Arlanda regionen

10.Svar på medborgarförslag 2016:14; Ta bort stenpartierna på pendlarparkeringen

SUN-2016/842

Beslut från arbetsutskottet 2017-01-23, § 11
Tjänsteskrivelse 2016-12-16
Beslut KF § 2012/2016; Anmälan av medborgarförslag
Medborgarförslag 2016-11-22

Stående informationsärende

11. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)


  • Senast uppdaterad 20 feb 2017