Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 20 mars 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

 

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information trafikplanerare
b) Reviderad barnchecklista
c) Aktuella markanvisningar
d) Allmän information

Samhällsutvecklingsnämndens beslutsärenden

5. Detaljplan Centrala Ängby – Samråd

SUN-2017/174

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 26
Tjänsteskrivelse 2017-02-22
Plankarta, rev
Planbeskrivning 2017-03-10, rev
Behovsbedömning
Länsstyrelsens svar om behovsbedömning
Arkeologisk utredning
TB; naturvärdesbedömining, översiktlig hydrologi, bullerutredning, solstudie Graneberg, skisser
Bolite; riskanalys, trafikbullerutredning, solstudier
Magnolia; riskbedömining, miljöteknisk markundersökning, hydrogeologisk utredning m.m., vibrationsutredning, trafikbullerutredning, solstudier


6. Antagande VA-plan

SUN-2017/151

 Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 27
Tjänsteskrivelse 2017-02-17
VA-plan
Remissvar; Knivstavatten, bygg- och miljönämnden, Uppsala kommun, Sigtuna kommun, Havs- och vattenmyndigheten


7. Dagvattenstrategi på remiss

SUN-2017/152

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 28
Tjänsteskrivelse 2017-02-17
Dagvattenstrategi


8. Ersättning för utförda utredningar inom området för pågående detaljplaneläggning av Målsta 2:38

SUN-2017/140

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 29
Tjänsteskrivelse 2017-02-10
Bilagor


9. Namngivning av lekplatserna i Alsike

SUN-2017/61

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 32
Tjänsteskrivelse 2017-02-13


10. Beslut om avropsanmälan, Parkmaskiner och gräsklippare

SUN-2017/161

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 33
Tjänsteskrivelse 2017-02-16

11. Förslag till reviderat parkeringsprogram

SUN-2016/650

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 35
Tjänsteskrivelse 2017-02-21
Förslag till reviderad projektplan parkeringsstrategi 2017-02-21


12. Samhällsutvecklingsnämnden synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar för åren 2018-2021 (inriktningsbeslut)

SUN-2017/162

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-02-22, §36
Tjänsteskrivelse 2017-02-22

13. Ekonomisk uppföljning per februari månad för samhällstutvecklingsnämnden 2017
SUN-2017/9

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 37
Tjänsteskrivelse 2017-03-09
Exploateringsuppföljning, prognos 2017
Driftbudget samhällslutvecklingsnämnden


14. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2016

SUN-2017/12

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 38
Tjänsteskrivelse 2017-02-21
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2017-02-09


15. Exploateringskalkyl för del av fastigheten Ängby 1:1

SUN-2017/190

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 39
Tjänsteskrivelse 2017-02-10


16. Uppföljning och stickprov av upphandlingar och inköp
 SUN-2017/23

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 40
Tjänsteskrivelse 2017-02-26
Rapport


Ärenden som bereds till kommunstyrelsen

17. Svar på motion 2016:05 (KNU) om säker skolväg

SUN-2017/59

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-03-06, § 34
Tjänsteskrivelse 2017-02-20
Yttrande 2017-02-20
Remiss från KS 2017-01-17
Anmälan motion KF § 53/2016
Motion från (KNU)


Stående informationsärende

18. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)  • Senast uppdaterad 29 mar 2017