Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

 • Tid: måndag 06 november 2017, kl 13:00
 • Plats: Knivsta kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: Protokoll

DAGORDNING

 

 1. Upprop

   

 2. Justering  

   

 3. Godkännande av dagordning

   

 4. Informationsärenden

 

 1. Information om översiktsplanen

   

 2. Information om namnsättningsprocessen

   

 3. Information om aktuella markanvisningar

   

 4. Information om ledamotsinitiativ om källsorterande avlopp

   

 5. Status detaljplaner             

 

  

 

SAMHÄLLSUTVECKLINGENS BESLUTSÄRENDEN

 

5.  Ändring i samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning

SUN-2017/716

 

Handlingen innehåller

 

Beslut från arbetsutskottet 2017-10-24, § 80

Tjänsteskrivelse 2017-09-29

Delegationsordning, förslag 171929 med synliga ändringar

Delegationsordning, förslag 170929

 

6. Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

SUN-2017/723

 

Handlingen innehåller

 

Beslut från arbetsutskottet 2017-10-24, § 81

Tjänsteskrivelse 2017-10-26, rev

Yttrande 2017-10-26, rev

Förslag nationell plan, Trafikverket

 

ÄRENDEN SOM BEREDS TILL KOMMUNSTYRELSEN

 

7. Medborgarförslag 2015:07 om att omvandla Gredelbyskolan till ett centrum för kultur och fritid

SUN-2015/271

 

Handlingen innehåller

 

Beslut från arbetsutskottet 2017-10-24, § 83

Tjänsteskrivelse 2017-10-24, rev

KF § 82/2015, Anmälan av mf

Medborgarförslag 150312

 

    

8. Motion 2016:04 från Kenneth Gunnar (KNU) Initiera samverkan för att skapa skyddszoner för Mälarens strandområde från Ekhamn till Torsborg

SUN-2017/856

 

Handlingen innehåller

 

Beslut från arbetsutskottet 2017-10-24, § 84

Tjänsteskrivelse 2017-10-13, rev

Orienteringskarta Ekolns stränder

Kartbild naturvårdsinventering Vassunda socken 1996

KF § 52/2016 Anmälan av motion

Motion 2016-03-09 

 

9. Motion 2016:08 från Kenneth Gunnar (KNU) Fullborda Lunsenreservatet

SUN-2017/857

 

Handlingen innehåller

 

Beslut från arbetsutskottet 2017-10-24, § 85

Tjänsteskrivelse 2017-10-12, rev

Karta Lunsen

KF § 77 Anmälan av motion

Motion 2016-04-15 

                

 

10. Detaljplan för Margarethahemmet

SUN-2015/627

 

Handlingen innehåller

 

Beslut från arbetsutskottet 2017-10-24, § 86

Tjänsteskrivelse 2017-10-25, rev

Planbeskrivning 2017-10-10

Plankarta

Granskningsutlåtande2 2017-07-05

Samtliga granskningsyttrande2

Granskningsutlåtande1 2016-04-18

Samtliga granskningsyttrande1

Samrådsredogörelse 2016-02-08

Behovsbedömning 2013-07-01

Naturvärdesbedömning 2013-06-20

Kulturmiljöutredning 2015-05-21

Illustrationsplan med parkeringsutredning 2016-03-14

Dagvattenutredning 2015-10-05

Beskrivning av nybyggnader 2016-03-17

Antikvarisk konsekvensanalys 2016-03-14 

 

STÅENDE INFORMATIONSÄRENDEN

 

11. Anmälan av delegationsbeslut

 

12. Anmälningsärenden

 • Senast uppdaterad 16 nov 2017