Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 09 oktober 2017, kl 13:00
  • Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)
DAGORDNING

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Aktuella markanvisningar

b) Allmän information

c) Status detaljplaner


5. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden (per augusti) 2017
SUN-2017/10

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 74
Tjänsteskrivelse 2017-09-29 med bilaga
Verksamhetsberättelse delårsbokslut och årsprognos


6. Svar på samråd Vallentuna kommuns översiktsplan
SUN-2017/734

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 70
Tjänsteskrivelse 2017-09-13
Yttrande 2017-09-13
Översiktsplanen finns att läsa på
http://www.vallentuna.se/sv/start/Nyhetsarkiv/Samrad-om-Oversiktsplan-2040/


7. Svar på samråd Sollentuna kommuns översiktsplan

SUN-2017/779

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 75
Tjänsteskrivelse 2017-09-26
Yttrande 2017-09-26
Översiktsplanen finns att läsa på

https://www.sollentuna.se/globalassets/trafik--stadsplanering/stadsplanering/ny-op-2018/sollentuna-oversiktsplan-2018_samradsversion_170913.pdf


8. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län 2018-2029

SUN-2017/772

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 71
Tjänsteskrivelse 2017-09-27, rev
Yttrande 2017-09-27, rev
Länsplanen finns att läsa på https://www.regionuppsala.se/ltp
Yttrande 2016-11-29 (SUN-2016/754)


9. Namnsättning förskola Vrå 1:791

SUN-2017/768

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 72
Tjänsteskrivelse 2017-09-06


10. Yttrande över förlängning av koncession enligt 6 kap 4§ MB för förbindelsen Untra – Hagby i Uppsala och Stockholms
SUN-2017/767

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 75
Tjänsteskrivelse 2017-09-29
Yttrande 2017-09-29
Inbjudan och samrådsunderlag 2017-09-07


11. Medborgarförslag 2016:08 Bilda fiskevårdsområde i sjön Valloxen
SUN-2017/769

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 73
Tjänsteskrivelse 2017-09-25, rev
Beslut från KF 2016-05-25
Medborgarförslag 2016-05-22


12. Anmälan av delegationsbeslut
(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)

13. Anmälningsärenden
(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)


  • Senast uppdaterad 3 okt 2017