Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 09 oktober 2017, kl 13:00
  • Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
DAGORDNING

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Aktuella markanvisningar

b) Allmän information

c) Status detaljplaner


5. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden (per augusti) 2017
SUN-2017/10

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 74
Tjänsteskrivelse 2017-09-29 med bilaga
Verksamhetsberättelse delårsbokslut och årsprognos


6. Svar på samråd Vallentuna kommuns översiktsplan
SUN-2017/734

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 70
Tjänsteskrivelse 2017-09-13
Yttrande 2017-09-13
Översiktsplanen finns att läsa på
http://www.vallentuna.se/sv/start/Nyhetsarkiv/Samrad-om-Oversiktsplan-2040/


7. Svar på samråd Sollentuna kommuns översiktsplan

SUN-2017/779

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 75
Tjänsteskrivelse 2017-09-26
Yttrande 2017-09-26
Översiktsplanen finns att läsa på

https://www.sollentuna.se/globalassets/trafik--stadsplanering/stadsplanering/ny-op-2018/sollentuna-oversiktsplan-2018_samradsversion_170913.pdf


8. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län 2018-2029

SUN-2017/772

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 71
Tjänsteskrivelse 2017-09-27, rev
Yttrande 2017-09-27, rev
Länsplanen finns att läsa på https://www.regionuppsala.se/ltp
Yttrande 2016-11-29 (SUN-2016/754)


9. Namnsättning förskola Vrå 1:791

SUN-2017/768

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 72
Tjänsteskrivelse 2017-09-06


10. Yttrande över förlängning av koncession enligt 6 kap 4§ MB för förbindelsen Untra – Hagby i Uppsala och Stockholms
SUN-2017/767

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 75
Tjänsteskrivelse 2017-09-29
Yttrande 2017-09-29
Inbjudan och samrådsunderlag 2017-09-07


11. Medborgarförslag 2016:08 Bilda fiskevårdsområde i sjön Valloxen
SUN-2017/769

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet 2017-09-25, § 73
Tjänsteskrivelse 2017-09-25, rev
Beslut från KF 2016-05-25
Medborgarförslag 2016-05-22


12. Anmälan av delegationsbeslut
(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)

13. Anmälningsärenden
(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)


  • Senast uppdaterad 29 nov 2017