Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 27 april 2017, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anna Eriksson, tel 018-34 71 52
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

Individärenden

4 - 26. *Sekretess* (Se separat kallelse)

 

Informationsärenden

 

27. Information om revidering av barnchecklistan

 

Muntlig information från folkhälsosamordnare.

 

28. Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017

 

Muntlig information från socialchef.

 

29. Information om feriejobb

 

Muntlig information från områdeschef myndighet.

 

Beslutsärenden

 

30. Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2017
SN-2017/4

 

Handling senare.

 

31. Ansökan om bidrag från Bris region Mitt för år 2018
SN-2017/51

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 33

Tjänsteskrivelse, 2017-03-30

Ansökan om bidrag 2018 från Bris Region Mitt

Bris Verksamhetsberättelse 2016

Bris Verksamhetsplan 2017

 

32. Fördjupad uppföljning av enheten för socialpsykiatri i Knivsta kommun
SN-2016/271

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 34

Tjänsteskrivelse 2017-02-17;

Fördjupad uppföljning av enheten för socialpsykiatri i Knivsta kommun

 

33. Revidering av internkontrollplan avseende kvalitet för socialnämndens verksamheter 2017
SN-2016/202

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 35

Tjänsteskrivelse 2017-03-09;

Internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2017, rev. 2017-03-09;

Tidplan för uppföljning av utförare i Knivsta kommun rev. 2017-03-09

 

34. Uppdrag från socialnämnden gällande Lyckträffens verksamhet
SN-2017/45               

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 37

Tjänsteskrivelse, 2017-03-24

Uppdrag för Lyckträffen

 

35. Redovisning av synpunkter och klagomål inom vård och omsorg 2016
SN-2016/97

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 38

Redovisning av synpunkter och klagomål inom SN:s verksamheter 2016, 2017-03-29

Tjänsteskrivelse, 2017-03-29

 

36. Ändring av sammanträdestid för socialnämnden i september
SN-2016/192

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 40

Tjänsteskrivelse, 2017-04-19

 

37. Motion om kostnadsfria halkskydd till alla över 65 år
SN-2017/77

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 39

Tjänsteskrivelse, 2017-04-06

Motion om kostnadsfria halkskydd till alla över 65 år, 2016-10-05

 

38. Förlängning av avtal med Förenade Care AB om drift av särskilt boende för äldre
SN-2017/94

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 32

Tjänsteskrivelse, 2017-04-10

 

39. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

 

Övriga anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet.

 

 

  • Senast uppdaterad 21 apr 2017