Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

 • Tid: tisdag 14 februari 2017, kl 08:30
 • Plats: Knivsta kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: Protokoll

Dagordning


 

 1. Upprop
 2. Justering av protokoll
 3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

   

  Beslutsärenden

   

 4. Återkoppling Laggas Trollsvansar

  UN-2016/336

  Tjänsteskrivelse 2017-02-01

 5. Återrapportering från Laggas trollsvansar

  Handläggare: Karin Carlsson

   

 6. Rapport egentillsyn Alsike skola

  UN-2016/363

  Protokollsutdrag UNAU § 12 2017-01-31

  Tjänsteskrivelse 2017-01-19

  Rapport 2017-01-22

  Handläggare: Karin Carlsson

   

 7. Särskild granskning av vuxenutbildningen

  UN-2017/25

  Protokollsutdrag UNAU § 7 2017-01-31

  Tjänsteskrivelse 2016-02-06

  Rapport

  Handläggare: Karin Carlsson

  Informationsärenden

   

 8. Redovisning av elevenkät

  Muntlig information av verksamhetscontroller Karin Carlsson och Högåsskolans rektor Elisabeth Wessén Sjölund. 

 9. Redovisning betyg

  Muntlig information av verksamhetscontroller Karin Carlsson och Thunmanskolans rektor Johanna Lindqvist 

 10. Redovisning frånvaro

  Muntlig information av verksamhetscontroller Karin Carlsson och Thunmanskolans rektor Johanna Lindqvist.

 11. Information om barnkonventionen

  Muntlig information av folkhälsosamordnare/närvårdskoordinator Charlotta M Brattberg.

 12. Redovisning av anmälan om kränkande behandling 2016

  Muntlig information av strateg Susanne Davour.

 13. Information om ledning och styrning 2017

  Muntlig information av utbildningschef Hans Åhnberg

 14. Information om hälsofrämjande skolutveckling

  Muntlig information av utbildningschef Hans Åhnberg

 15. Information om Hälsoäventyret

  Muntlig information av utbildningschef Hans Åhnberg

 16. Information om samverkan UN/SN

  Muntlig information av strateg Susanne Davour.

   

  Beslutsärenden

   

 17. Revidering av ” Regler och avgifter för förskola, förskoleklass, pedagogisk verksamhet”

  UN-2017/49

  Protokollsutdrag UNAU § 6 2017-01-31

  Tjänsteskrivelse 2017-02-07

  Regler och avgifter, revidering 2017-02-07

  Handläggare: Susanne Davour

   

 18. Särskild granskning av hot och våld

  UN-2017/22

  Protokollsutdrag UNAU § 8 2017-01-31

  Tjänsteskrivelse 2016-02-06

  Rapport

  Handläggare: Karin Carlsson

   

 19. Särskild granskning av upphandling

  UN-2017/24

  Protokollsutdrag UNAU § 9 2017-01-31

  Tjänsteskrivelse 2016-02-06

  Rapport reviderad 2017-02-02

  Handläggare: Karin Carlsson

   

 20. Uppföljning internkontrollplan 2016

  UN-2017/14 

  Protokollsutdrag UNAU § 10 2017-01-31

  Tjänsteskrivelse 2017-01-20

  Uppföljning av interkontrollplanen rapport

  Handläggare: Karin Carlsson

   

 21. Sammanställning synpunkter och klagomål

  UN-2017/20 

  Protokollsutdrag UNAU § 11 2017-01-31

  Tjänsteskrivelse 2017-01-04

  Handläggare: Karin Carlsson

   

 22. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden för 2016

  UN-2017/7 

  Handling senare

  Handläggare: Alan Nouri

   

 23. Utvecklingsplan gällande digitalisering av de pedagogiska lärmiljöerna i Knivsta kommunala förskolor och skolor

  UN-2017/77 

  Tjänsteskrivelse 2017-02-07

  Handläggare: Hans Åhnberg/Monika Warsén

   

 24. Utredningsuppdrag gällande tillgängliga lärmiljöer i Knivsta kommunala förskolor och skolor 

  UN-2017/78

  Tjänsteskrivelse 2017-02-07

  Ordförandeförslag 2017-02-10                

  Handläggare: Hans Åhnberg/Anna-Lena Persbacke

   

  Remissvar SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden 

  UN-2017/83

   

  Ordförandeförslag 2017-02-10

  Ordförandeförslag: remissvar 2017-02-10

  Ordning och reda i välfärden: SOU 2016:78 (skickas ut som separat fil)

 25. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut

 26.  Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet.

 

 • Senast uppdaterad 2 mar 2017