Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 14 mars 2017, kl 08:30
  • Plats: Krusenbergs herrgård
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

Informationsärenden

 

4. Redovisning av skolbyten
Information av verksamhetscontroller

5. Information från elevhälsan om resursfördelning BBSS
Information av verksamhetschef för elevhälsan

6. Information om arbetet med resultat från medarbetarenkäten
Information från rektor och förskolechef Brännkärr och Trollskogens förskola

7. Ekonomisk uppföljning per sista februari
Information av förvaltningsekonom

Beslutsärenden

 

8. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska enhet 2016
UN-2017/111

Protokollsutdrag § 21 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-28
Tjänsteskrivelse 2017-03-06
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2016

 

9. Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem
UN-2017/26

Protokollsutdrag § 18 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-28
Tjänsteskrivelse 2017-02-17
Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem reviderad 2017-03-05

 

10. Riktlinjer för egentillsyn av förskolor, grundskolor och fritidshem
UN-2017/27

Protokollsutdrag § 19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-28
Tjänsteskrivelse 2017-02-17
Riktlinjer för egentillsyn av förskolor, grundskolor och fritidshem, reviderad 2017-03-05

 

11. Återkoppling efter egentillsyn vid Långhundra förskola, skola och fritidshem 2016
UN-2016/348

Protokollsutdrag § 20 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-28
Tjänsteskrivelse 2017-03-06
Svar på rapport från egentillsyn Långhundra 

12. Dokumenthanteringsplan för kommunal vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret
UN-2017/108

Protokollsutdrag § 23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-28
Tjänsteskrivelse 2017-02-20
Dokumenthanteringsplan för kommunal vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret 2017-02-20

13. Inbjudan från planenheten till samråd gällande förslag till detaljplaneprogram för Nydal i Knivsta kommun
UN-2017/98

Protokollsutdrag § 24 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-28
Tjänsteskrivelse 2017-03-05
Samråd Nydal
Yttrande över detaljplaneprogram Nydal 2017-03-05

14. Riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid
UN-2017/112

Protokollsutdrag § 25 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-28
Tjänsteskrivelse 2017-03-06
Regler och avgifter reviderad 2017-03-06

Informationsärende

 

15. Redovisning av kvalitetsredovisning för utbildningsnämnden för 2016
Information av verksamhetscontroller

16. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut
Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet. 

  • Senast uppdaterad 11 apr 2017