Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 18 april 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

Informationsärenden

4. Information om åtgärdsprogram och anpassad studiegång
Muntlig information med exempel från Pia Zingmark Marklund, rektor Ängbyskolan.

5. Information om arbete utifrån medarbetarenkäten

Muntlig information från Susanne Sundell, rektor och förskolechef Brännkärr och Trollskogens förskola samt från skolchef Britt-Marie Hedlund.

6. Information om Sjögrenska gymnasiet
Muntlig information från rektor Tomas Henriksson

7. Utreda eventuella förändringar av kulturskolans verksamhet 2017 - återrapportering
UN-2016/388

Beslut från arbetsutskottet, § 38, 2017-03-27
Handläggare: Kristina Hadziresic

Beslutsärenden


8. Särskild granskning vuxenutbildningen - återrapportering

UN-2017/25

Beslut från arbetsutskottet, § 35, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-03-17
Handläggare: Tomas Henriksson

9. Egentillsyn Alsike skola – återrapportering

UN-2016/363

Beslut från arbetsutskottet, § 36, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-04-03
Handlingsplan efter tillsyn
Handläggare: Karin Carlsson, Pia Smårs

10. Förstagångstillsyn pedagogisk omsorg Silverkotten

UN-2017/25

Beslut från arbetsutskottet, § 40, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-03-29
Tillsynsprotokoll Silverkotten
Frågor och svar inför förstagångstillsyn
Handläggare: Karin Carlsson

11. Kvalitetsredovisning för utbildningsnämnden 2016

UN-2017/11

Beslut från arbetsutskottet, § 41, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Kvalitetsredovisning för utbildningsnämndens verksamheter 2016
Handläggare: Karin Carlsson

12. Särskild granskning hot och våld – återrapportering
UN-2017/22

Beslut från arbetsutskottet, § 37, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-03-20
Handläggare: Britt-Marie Hedlund

13. Medborgarförslag om arrangemang av kulturorkester under sommaren
UN-2016/425

Beslut från arbetsutskottet, § 39, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-02-20
Medborgarförslag 2016-06-21
Handläggare: Kristina Hadziresic

14. Skolstruktur Ängby, beslut om fortsatt utredningsuppdrag
UN-2017/149

Beslut från arbetsutskottet, § 42, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-04-06
Karta skolstruktur Ängby
Handläggare: Eva Mårtensson

15. Lokalfrågor: redovisning av utredningsuppdrag angående skolstruktur Ängby
UN-2017/190

Beslut från arbetsutskottet, § 32, 2017-03-27
Handläggare: Eva Mårtensson


16. Ekonomisk uppföljning per mars
UN-2017/5

Beslut från arbetsutskottet, § 43, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Uppföljning per mars – resultatenheter
Uppföljning per mars
Handläggare: Alan Nouri

17. Utbildningsnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar 2018-2021

UN-2017/113

Beslut från arbetsutskottet, § 33, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-04-11
Bilaga 1: Konsekvensbeskrivning
Handläggare: Hans Åhnberg, Lena Larsson

18. Utökning av verksamheten från april till augusti vid Solstigens förskola

UN-2017/171

Beslut från arbetsutskottet, § 44, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-03-29
Handläggare Susanne Davour

 

Informationsärende 

19. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut
Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet.

  • Senast uppdaterad 11 maj 2017