Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

Dagordning

1. Upprop
2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

 

4. Informationsärenden

-  Tillsyn av Piratskeppets fristående förskola UN-2017/121, muntlig redovisning av åtgärder
Se handlingar: Skrivelse med åtgärder 2017-08-29 samt Beslut från utbildningsnämnden, § 74, 2017-06-13

- Information från namnsättningsgruppen

- Information om läsårets hälsosamtal och undersökningen ”Liv och hälsa ung 2017”

Beslutsärenden

5. Yttrande över revisionsrapport: Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin – gemensam granskning med kommunerna
UN-2017/298

Handläggare: Ida Gråhed, närvårdskoordinator; Emelie Matkala Nylander, folkhälsosamordnare

Beslut § 101, arbetsutskottet 2017-09-19
Tjänsteskrivelse, 2017-09-26
Yttrandeförslag, 2017-09-26
Missiv 2017-06-12
Revisionsrapport februari 2017

Ärendet justeras omedelbart

6. Skolstruktur Ängbyskolan, ombyggnad eller om- och tillbyggnad
UN-2017/383

Handläggare: Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef

Beslut § 97 arbetsutskottet 2017-09-19
Tjänsteskrivelse, 2017-09-22
Skissförslag ombyggnad, bilaga 1, 2015-03-05
Skissförslag och planritningar om- och tillbyggnad, bilaga 2, 2017-05-24
Synpunkter från Kommunfastigheter, bilaga 3, 2017-06-30
Karta över potentiell skoltomt, bilaga 4
Förstudie, bilaga 5, 2017-09-25

 

7. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden per augusti 2017
UN-2017/7

Handläggare: Edvin Johansson, förvaltningsekonom
Beslut § 99 arbetsutskottet, 2017-09-19
Tjänsteskrivelse, 2017-09-26
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut, 2017-09-26

 

8. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut

Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet.
Bilaga 1

  • Tid: torsdag 05 oktober 2017, kl 08:30
  • Plats: Centralvägen 18, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop
2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

4. Informationsärenden

-  Tillsyn av Piratskeppets fristående förskola UN-2017/121, muntlig redovisning av åtgärder
Se handlingar: Skrivelse med åtgärder 2017-08-29 samt Beslut från utbildningsnämnden, § 74, 2017-06-13

- Information från namnsättningsgruppen

- Information om läsårets hälsosamtal och undersökningen ”Liv och hälsa ung 2017”

Beslutsärenden

5. Yttrande över revisionsrapport: Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin – gemensam granskning med kommunerna
UN-2017/298

Handläggare: Ida Gråhed, närvårdskoordinator; Emelie Matkala Nylander, folkhälsosamordnare

Beslut § 101, arbetsutskottet 2017-09-19
Tjänsteskrivelse, 2017-09-26
Yttrandeförslag, 2017-09-26
Missiv 2017-06-12
Revisionsrapport februari 2017

Ärendet justeras omedelbart


6. Skolstruktur Ängbyskolan, ombyggnad eller om- och tillbyggnad
UN-2017/383

Handläggare: Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef

Beslut § 97 arbetsutskottet 2017-09-19
Tjänsteskrivelse, 2017-09-22
Skissförslag ombyggnad, bilaga 1, 2015-03-05
Skissförslag och planritningar om- och tillbyggnad, bilaga 2, 2017-05-24
Synpunkter från Kommunfastigheter, bilaga 3, 2017-06-30
Karta över potentiell skoltomt, bilaga 4
Förstudie, bilaga 5, 2017-09-25

7. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden per augusti 2017
UN-2017/7

Handläggare: Edvin Johansson, förvaltningsekonom
Beslut § 99 arbetsutskottet, 2017-09-19
Tjänsteskrivelse, 2017-09-26
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut, 2017-09-26

8. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut

Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet.
Bilaga 1

  • Senast uppdaterad 18 okt 2017