Till undermeny Karta Kontakt

Krisorganisation

I Knivsta kommun finns en krisledningsgrupp som leder arbetet under en kris. Den är sammansatt av tjänstemän och leds av kommundirektören. I Knivsta kommuns krisledningsgrupp ingår:

 • Ekonomichef
 • Fritid- och kulturchef
 • Informationschef
 • Kanslichef
 • Samhällsbyggnadschef
 • Socialchef
 • Stadsarkitekt
 • Utbildningschef

Alarmering

 • Krisledninggruppen larmas på initiativ av kommundirektören, jourhavande brandchef, jourhavande räddningsledare eller medlem i krisledningsgruppen.
 • Krisledningsnämnden larmas på initiativ av tjänstgörande ordförande eller ersättare, alternativt av kommunchef eller jourhavande brandchef.

Extraordinär händelse

Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala och som innebär en allvarlig störning - eller en övervägande risk för en sådan störning - i viktiga samhällsfunktioner, och som därmed kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Ledning vid kris ska i största möjliga utsträckning genomföras med ordinarie organisation och med personalen i sin vanliga roll. I vissa svåra situationer måste dock en anpassning göras av den ordinarie organisationen för att bättre svara mot de speciella krav som ställs på en kommun vid en kris. Det gäller framför allt funktioner som ledning, samordning, samband, information. rapportering och service. Det kan också bli aktuellt med förstärkning från andra organisationer och från frivilligorganisationer.

Krisledningsnämnd

Vid extraordinära händelser kan det ibland krävas en särskilt politisk organisation för att kommunen ska kunna komma tillrätta med situationen.  I varje kommun ska det därför finnas en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden har enligt lagen särskilda befogenheter och kan bland annat fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från andra nämnder. Syftet är att nämnden ska få tillgång till de resurser som behövs för att komma tillrätta med konsekvenserna av den extraordinära händelsen.

Stöd- och krisjour

Det är viktigt att den som varit med om en olycka eller annan traumatisk händelse inte blir lämnad ensam. För stöd efter en olycka eller brand finns en POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande) med uppgifter att stödja och hjälpa drabbade och anhöriga. Det är räddningsledare, polis eller kommunens krisledning som kan kalla in POSOM-gruppen.

POSOM kan bistå med att:

 • vara stödpersoner till enskilda och till drabbade och familjer
 • upprätta ett informations- och stödcentrum,
 • hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället

I POSOM-gruppen ingår personer från kommunens socialtjänst, skolan, polisen, kyrkan, landstinget och brandkåren.

 • Uppgiftslämnare: Hanne Natt och Dag
 • Senast uppdaterad 11 sep 2015