Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 • Distrikarbetsterapeut

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-21 Följande uppgifter är exempel på arbetsterapeutens ansvarsområden inom vård och behandling inom kommunal hälso- och sjukvård • Aktivitetsbedömning och träning av ADL. • Bedömning och anpassning av boende och närmiljö • Intygsskrivning inför en bostadsanpassning och Intyg till försäkringskassa. • Hjälpmedelsförskrivning enligt förskrivningsprocessen med bedömning, träning, uppföljning. • Utbildning i ett rehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik av vårdpersonal • Riskanalyser och riskbedömningar • Uppföljning av ortoser och handträning
 • Speciallärare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-21 Stödja elever i behov av särskilt stöd i ordinarie undervisning, i mindre grupp och/eller enskilt. Tätt samarbetet med skolans specialpedagog där ni tillsammans planerar och utarbetat stödåtgärder för skolans elever. Samarbetet med undervisande lärare för de elever du stödjer i kunskapsutvecklingen. Som speciallärare är du också med i skolans elevhälsoteam vid behov.
 • Elevcoach

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-21 Vi söker dig som vill vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för elever att lyckas i sin skolsituation. Som elevcoach har du en mycket viktig roll för elevernas välmående under hela skoldagen. Du finns som stöd både under raster och i olika studiesituationer. Du ska stötta elever i skolsituationen för att främja närvaro och motverka utanförskap. Medverka till att fler elever lämnar skolan med godkända betyg. Öka tryggheten och trivseln i skolan.
 • Lärare Svenska som andraspråk

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-21 Undervisning i svenska som andraspråk och ytterligare ämne främst på Språkintroduktion. Mentorskap för elever.
 • Lärare Fordons- och transportprogrammet

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-21 Undervisning i kurser på Fordons- och transportprogrammet. Ansvar för elever arbetsplatsförlagda lärande (APL). Mentorskap för elever på programmet.
 • Studiehandledare i modersmål och modersmålslärare

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-21 Studiehandledning på modersmål. Modersmålsundervisning.
 • Förskollärare Tärnans förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-25 Förskolans arbetssätt är Reggio Emilia-inspirerat där de demokratiska värdena, inflytande och delaktighet är centrala och vi söker dig som vill komma till ett engagerat och kreativt arbetslag som tillvaratar våra olika kompetenser. Du kommer delta i arbetet med att utveckla förskolans lärmiljöer med fokus på språk, kommunikation, samspel, delaktighet och inflytande. Du kommer använda pedagogisk dokumentation i arbetslaget med syftet att synliggöra barnens lärande samt följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet mot målen i förskolans läroplan. Våra fokusområden ht-2017 och vt-2018 är språk, naturvetenskap och genus. Du kommer ansvara för att följa upp och analysera, planera, genomföra, dokumentera och utveckla förskolans dagliga verksamhet med fokus på god omsorg, pedagogiska relationer, språkstimulerande miljöer och kvalitet i undervisningen i samarbete med dina kollegor utifrån förskolans läroplan och verksamhetsårets valda fokusområden. Som förskollärare har du schemalagd pedagogisk utveckling- och reflektionstid (6 t per vecka), kompetens och utvecklingsdagar 2 dagar per termin samt regelbunden pedagogisk handledning. Du får handledning av specialpedagog och logoped i arbetet med barnen.
 • Barnskötare Tärnans förskola

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-25 Förskolans arbetssätt är Reggio Emilia-inspirerat där de demokratiska värdena, inflytande och delaktighet är centrala och vi söker dig som vill komma till ett engagerat och kreativt arbetslag som tillvaratar våra olika kompetenser med syftet att nå målen i läroplanen och utveckla kvaliteten i förskolans verksamhet. Du kommer använda pedagogisk dokumentation i arbetslaget med syftet att synliggöra barnens lärande samt följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet mot målen i förskolans läroplan. Våra fokusområden ht-2017 och vt-2018 är språk, naturvetenskap och jämställdhet. Du kommer ansvara för att följa upp och analysera, planera, genomföra, dokumentera och utveckla förskolans dagliga verksamhet med fokus på god omsorg, pedagogiska relationer, språkstimulerande lär miljöer i samarbete med dina kollegor utifrån förskolans läroplan och verksamhetsårets valda fokusområden.
 • Miljöinspektör

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-28 Arbetsuppgifterna för denna tjänst består av tillsyn av miljöfarliga verksamheter såsom avloppsreningsverk, avfallsanläggningar, större företag och små verkstäder men även handläggning av ärenden som rör enskilda avlopp. Tjänsten inkluderar också handläggning av vissa klagomålsärenden, till exempel om nedskräpning och eldning av avfall. Andra arbetsuppgifter t.ex. strandskydd, värmepumpar, köldmedier, kompostdispenser och på sikt även miljöskydd inom lantbruk kan bli aktuella beroende på din kompetens, erfarenhet och intresse. Du ingår i ett miljöskyddsteam om 4 inspektörer där arbetsuppgifterna fördelas i viss mån efter behov, kompetens och intresse.
 • Sjuksköterska Kvällar och Helger

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-01-30 Som timanställd sjuksköterska har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför akuta insatser samt de planerade insatser som måste ske med hjälp av omvårdnadspersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande.
 • Undersköterska timvikarie Gemensam Natt

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-01-31 Jobbet som undersköterska på natten är mycket varierat och där ingen natt är den andra lik. Vid nattjänstgöring är arbetsuppgifterna främst omvårdnad, medicinering, tillsyn och larmärenden. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att se till att våra brukare får en trygg tillvaro.
 • Upphandlare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-31 I rollen som upphandlare arbetar du självständigt mot kommunens verksamheter och genomför upphandlingar utifrån kommunens upphandlingsprocess och projektmodell. Ditt uppdrag är att leda arbetet genom alla delar i upphandlingsprocessen, och du agerar som specialist inom upphandling och upphandlingsprocessens olika delar gentemot kommunens verksamhetsområden. Du kommer även att fungera som rådgivare till kommunens olika verksamheter i upphandlingsfrågor.
 • Biträdande rektor Thunmanskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-31 Ansvara för skolans utvecklingsarbete i nära samarbete med rektor. I arbetsuppgifterna ingår skolutveckling, elevhälsoarbete, personalansvar och ett särskilt ansvar för genomförandet av digitalisering av skolan. En del av tjänsten kommer att kunna innebära ansvar för kommungemensamma verksamheter. Du ingår i skolans ledningsgrupp. Vi vill också gärna ta del av de idéer och erfarenheter som nya kollegor bär med sig och formar uppdrag efter det.
 • Sjuksköterska

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-31 Som sjuksköterska har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Du utför planerade samt akuta insatser med hjälp av hemtjänstpersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande.
 • Nattsjuksköterskor

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-31 Som sjuksköterska på natten har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför akuta insatser samt de planerade insatser som måste ske nattetid, med hjälp av omvårdnadspersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande och om du känner att du saknar tillräcklig kunskap kring någon uppgift så lär vi dig.
 • Vikarier inom Äldreomsorg/Hemtjänst och personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-31 Vill du ha ett meningsfullt jobb som vikarie inom Vård och Omsorg? Vi erbjuder ett stimulerande arbete som timvikarie inom några av Sveriges största framtidsyrken, där din arbetsinsats gör skillnad och har en stor betydelse för andra människors livsglädje. Som undersköterska och vårdbiträde inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering. Som personlig assistent inom Knivsta kommun arbetar du enligt Lagen för stöd och service till funktionshindrade. Du arbetar i brukarens hem och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering. Vi söker vikarier som kan jobba dag, kväll, natt och helg. Alla vikarier får ett bra och varmt bemötande och introduktion på enheterna då man går dubbelt med arbetskollega.
 • Elevassistent

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-02-01 I arbetsuppgifterna ingår att: i den vardagliga verksamheten vara ett stöd för eleven i kunskapsinhämtning och i sociala relationer i skola och på fritids. ha löpande kontakt med elevens vårdnadshavare samarbeta med övrig personal runt eleven/elevgruppen
 • Enhetschef Barn och Unga

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-02-04 Som enhetschef i denna utmanande roll, har du ett delegerat personal, budget- och arbetsmiljöansvar. Du rapporterar till områdeschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Enhetens arbete ska utmärkas av kvalitet och rättssäker handläggning vilket kräver att du följer lagstiftning och vägledande domar och i övrigt arbetar omvärldsorienterat. Ditt ledarskap skall vara verksamhetsnära och innebär handledning och vägledning i medarbetarnas dagliga frågor. Till din hjälp har du gruppledare som har i uppdrag att arbetsleda, fördela ärenden, ge handläggarna stöd i utrednings- och uppföljningsarbetet. I arbetet som enhetschef ingår att samverka med privata och kommunala utförare samt med externa parter såsom Region Uppsala, Försäkringskassan, samt övriga kommuner i länsövergripande frågor.
 • Arbetsterapeut

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi arbetar i team med både sjuksköterska sjukgymnast och arbetsterapeut tillsammans med övrig omvårdnadspersonal. I arbetet ingår bland annat att göra ADL-bedömningar, bedöma behov av och förskriva hjälpmedel, bedöma och intyga behov av bostadsanpassning, utbilda samt handleda personal samt ha en god kontakt med kundens kontaktnät. Arbetet innebär ett gott och nära samarbete med medarbetare i de olika verksamheterna.
 • Senast uppdaterad 16 nov 2016