Till undermeny Karta Kontakt

Näringslivsundersökningar

Det finns ett flertal organisationer som årligen undersöker hur näringslivet utvecklas nationellt, på länsnivå och i Sveriges 290 kommuner.De olika mätningarna har skilda inriktningar. De undersöker olika saker t.ex. vad företagare tycker om företagsklimatet i respektive kommun, hur många företag som startas årligen, hur bra företagen går ekonomiskt baserat på resultat och omsättningstillväxt, hur småföretagen ser på tillväxten under kommande år med mera.

Nedan listar vi några av alla mätningar som görs årligen, se länkar till höger:

 

Årets företagarkommun

utses av Företagarna och UC och bygger på sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagens omsättning och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet. Årstillväxten av dessa variabler rankas därefter från högst till lägst. Dessa rankingpoäng summeras sedan i ett ovägt index. Ju lägre sammanlagda poäng desto högre placering får kommunen. Variablerna hämtas från företagens bokslut. Man utser vinnare på både Sverige nivå och länsnivå.

Insikt

är en undersökning som genomförs av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Det är en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Senaste undersökningen genomfördes under 2015.

Sveriges bästa företagsklimat

är en undersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv. De definierar och mäter företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Rangordnar alla Sveriges kommuner i en rankinglista.

Småföretagarbarometern

baseras på småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Genomförs gemensamt av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Nyföretagarbarometern

är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum och Bolagsverket. Den baseras på statistik över nyföretagandet i Sverige genom att presentera antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. 

 

  • Senast uppdaterad 15 jan 2018