Till undermeny Karta Kontakt

Livsmedel

Bygg- och miljönämnden har ansvar för information och kontroll av livsmedel och hygienfrågor i Knivsta kommun. EG-förordningarna för livsmedelshantering syftar till att höja livsmedelssäkerheten och göra reglerna enhetliga inom EU.  Reglerna gäller hela livsmedelskedjan från foder till färdiga livsmedel och servering.

Särskilda regler för företag

Med livsmedelsföretag menas ett privat eller offentligt företag med viss varaktighet och organisation. Oavsett om man är livsmedelsföretagare eller inte, är den som bedriver livsmedelsverksamhet ansvarig för att livsmedlen är säkra när de säljs eller överlåts. Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras framåt och bakåt i hanteringen.

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Alla livsmedelsanläggningar (anläggningar som bereder, hanterar eller säljer livsmedel) måste registreras innan de får tas i bruk. Anledningen till detta krav är att tillsynsmyndigheten måste ha kännedom om anläggningen för att kunna bedriva tillsyn Anmälan om registrering ska göras till Bygg- och miljökontoret, minst 2 veckor innan verksamheten startar. Anmälan görs på blanketten: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Blanketten: Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning ska lämnas samtidigt för att myndigheten ska kunna besluta om rätt avgift. Blanketterna se högra sidan. Alla livsmedelsanläggningar betalar en årlig avgift som baseras på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Verksamheter som har en mer känslig hantering betalar mer då de kräver mer tillsyn.

När verksamheten startar ska företaget uppfylla de krav som finns i lagstiftningen och kontrollera sin verksamhet (egenkontroll). Tillstånd behövs också för tillfällig försäljning av livsmedel på exempelvis marknader och festivaler. Om det finns avvikelser mot lagstiftningen (till exempel brister vad gäller lokal, inredning eller utrustning), får myndigheten meddela sanktioner som föreläggande eller förbud. Om en livsmedelsföretagare inte anmäler en verksamhet för registrering är kommunen skyldig att åtalsanmäla företagaren, som kan dömas till böter.

Anläggningar som producerar animaliska livsmedel och groddar ska som regel godkännas. Ansökan om godkännande görs till livsmedelsverket för animaliska livsmedel och till länsstyrelsen när det gäller groddar  

Fettavskiljare

Alla som bedriver livsmedelsverksamhet måste installera fettavskiljare med vissa undantag. Undantaget gäller de verksamheter som inte har fysisk hantering och bearbetning av livsmedel. Fett som hälls ut i avloppet skapar stora problem i avloppssystemet. Därför är det så viktigt att exempelvis restauranger, bagerier, konditorier, pizzerior, caféer, slakterier, storkök och gatukök installerar godkända fettavskiljare. 

Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte utgöra en hygienisk risk för livsmedelshanteringen. Det innebär att fettavskiljaren behöver placeras väl avskilt från förvaring och hantering av livsmedel. 

OBS! Tänk på att frityroljor ska återvinnas och inte hällas i avloppet, även om det är försett med fettavskiljare. Se mer information via länken från Roslagsvatten!

Mer information

Förordningar, Sveriges nationella lagar och vägledningar finns under vänsterflik Hygien och kontroll 2006 på Livsmedelsverkets webbplats

  • Förordning (EG) 178/2002, allmänna principer och krav för livsmedelshantering
  • Förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien
  • Förordning( EG) 853/2004 särskilda hygienregler för animaliska livsmedel

På Livsmedelsverkets webbplats kan du också läsa om egentillsyn, riskklassning och branschriktlinjer. Under branschriktlinjer finns kurser om HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) och grundläggande livsmedelshygien.

Viktigt med egenkontroll

Stor vikt läggs vid företagens egenkontrollssystem. Företagaren ska i sin verksamhet analysera riskerna som kan påverka livsmedlen och ska vidare ha goda säkerhetsrutiner och dokumentation. Utbildning i livsmedelshygien är en viktig del i verksamheten och utveckling för personalen.

Branschorganisationerna har en viktig roll i att hjälpa företagen. De ska ta fram råd och riktlinjer som hjälper företagen att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. På livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mera om de olika branchriktlinjerna.

Taxor och avgifter

Kommunen tar ut en avgift i samband med uppföljande provtagning av livsmedel, det vill säga när tidigare prov lett till anmärkning. Avgiften bestäms av den gällande generella timavgiften för bygg- och miljönämndens uppdragsverksamhet och bygger på personalkostnader och resekostnader.

 

  • Senast uppdaterad 9 okt 2017