Till undermeny Karta Kontakt

Miljöregler för företag

Företag agerar under särskilt lagansvar när det gäller miljö. Syftet är att bidra till en långsiktigt god hushållning av vår miljö och våra naturresurser. Utebliven anmälan för verksamheter som kräver godkännande eller tillstånd kan leda till sanktionsavgifter och även rättslig prövning.

Innan du startar eller ändrar en befintlig verksamhet behöver du skaffa information om förutsättningar och regler.

Kontakta Bygg- och miljökontoret, tel 018-34 70 00.

Avgifter tas ut för:

  • handläggning och andra myndighetsåtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd och dispens
  • handläggning och andra myndighetsåtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd
  • handläggning med anledning av att kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet yttrar sig över ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken hos länsstyrelse, annan förvaltningsmyndighet eller miljödomstol
  • Handläggning och andra myndighetsåtgärder vid övrig tillsyn

Avgift enligt taxan tas inte ut för

  • tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
  • handläggning som orsakas av att beslut av bygg- och miljönämnden enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.