Till undermeny Karta Kontakt

Olje-/slamavskiljare och fettavskiljare

Om du ska installera en olje/slam- eller fettavskiljare så måste du göra en anmälan till Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun och invänta beslut om startbesked innan du kan påbörja installationen. Nya olje-, slam eller fettavskiljare ska anmälas minst 6 veckor innan installationen beräknas utföras.

Varför krävs oljeavskiljare?

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till avloppssystemet (spillvattennätet) eller till sjöar och vattendrag (dagvatten) ska ha oljeavskiljare eller annan rening. Alternativt kan bilverkstäder och andra lokaler vara avloppslösa. Många verksamheter har golvbrunnar som gör att olja, kemikalier och metaller riskerar att hamna i avloppet. Dessa föroreningar kan göra så att reningsprocessen försämras när de når reningsverket. När föroreningar hamnar i reningsverkets slam så kan slammet bli svårt att bli av med på grund av att det är för förorenat, t.ex. så kan det inte läggas ut som gödning på åkrar. Olja, kemikalier och annat flytande farligt avfall får inte hällas ut i golvavlopp även om avloppet är kopplat till oljeavskiljare. Skurvatten får inte heller hällas ut i golvavlopp, om verksamheten inte genom provtagning kan visa att det är ok. 

Vad gäller parkeringsplatser så ska eventuella parkeringsplatser med dagvattenbrunnar inom vattenskyddsområden ha en avskiljare för olja och slam om det är fler än två anordnade parkeringsplatser. För parkeringsytor utanför vattenskyddsområden gäller att olje- och slamavskiljare ska installeras vid anläggning av hårdgjord parkeringsyta som rymmer fler än 50 personbilar. Vid parkeringsytor utan tak kan det vara lämpligt med så kallade ”bypass”- system där den första vattenmängden rinner genom avskiljaren medan resterande flöde leds direkt förbi utan rening. Detta är oftast det enda alternativet för att hålla storleken på oljeavskiljaren rimlig. Miljöenheten kan godkänna alternativ till rening med oljeavskiljare för parkeringsplatser utomhus. 

Fettavskiljare - så att fettet inte går ut i avloppsnätet

Avloppsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär, och inte fett i större mängder. I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen, vilket gör att fett fastnar i rören och till slut orsakar igensättningar och stopp i ledningarna. Alla fastigheter där det finns verksamheter som genererar fetthaltigt spillvatten (verksamheter där livsmedel produceras och behandlas) måste installera fettavskiljare. En fettavskiljare anses vara en fastighets säkerhetsanordning som förhindrar att fetthaltigt spillvatten släpps ut till ledningsnätet. Endast lokaler där ingen eller liten beredning av livsmedel sker kan få dispens. Till en fettavskiljare ska det endast tillföras små mängder fett. Det får alltså inte tillkomma större mängder fett som exempelvis frityrolja. Eftersom produkter som frityrolja inte är tillåtet att hälla ut i avloppet ska den istället samlas in i separata behållare och återvinnas. En fettavskiljare kopplas därmed vanligen endast samman med avloppsledningar som tillför avloppsvatten från diskmaskiner och diskhon. 

Ansvarsfördelning

Fastighetsägarens ansvar

En avskiljare tillhör en fastighets VA-installation, därmed är det fastighetsägarens ansvar att det finns en avskiljare installerad. Fastighetsägaren ansvarar för att den avskiljare som är installerad har korrekt dimensionering och är typgodkänd utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar även för att avskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler.

Verksamhetsutövarens ansvar

Verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns ett abonnemang för tömning av avskiljaren. Det är verksamhetsutövarens ansvar att anmäla och meddela skriftligt alla förändringar som kan påverka verksamhetens omfattning, som i sin tur påverkar avloppet. I verksamhetens egenkontroll ska det ingå bedömning av risker som uppkommer i samband med exempelvis avloppsstopp och bräddning av orenat avloppsvatten.

  • Senast uppdaterad 21 aug 2017