Till undermeny Karta Kontakt

Flyktingmottagande

Jordglob

Många människor är på flykt från sina hemländer och flyktingströmmarna till Europa och Sverige är stora.  

I den rådande situationen behövs insatser från alla viktiga samhällsaktörer, däribland kommunerna.

Knivsta kommun arbetar med förberedelser inför ett ökat mottagande av flyktingar och nyanlända. Arbetet sker utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen och en arbetsgrupp är bildad med representanter från kommunens verksamheter.

Det är Migrationsverket som ansvarar för att ge de flyktingar som kommer till Sverige möjlighet att söka asyl och att erbjuda dem som behöver någonstans att bo under tiden som asylsökande. Migrationsverket har med Kommunfastigheter i Knivsta tecknat avtal om att hyra lokaler för att driva ett boende för asylsökande. I boendet vistas personer en kort tid, i nuläget inför utresa från Sverige.

Asylsökande ensamkommande barn som flytt från sina hemländer anvisas till kommuner enligt Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). I Knivsta kommun finns två kommunala hem för vård eller boenden (HVB) för ensamkommande barn. Ensamkommande barn kan också bo i familjehem och på privata HVB. Från 18 och upp till 21 år har kommunen insatser utifrån individuella behov för ensamkommande barn som flyttat till lägenheter, så kallad 18+ -verksamhet.

Från 1 mars 2016 gäller en ny lag som innebär att nyanlända personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande - samt anhöriga till dessa personer - blir anvisade till en kommun för bosättning. Enligt lagen är kommunen skyldig att ta emot och ordna bostad till dessa personer. Kommunen kommer att erbjuda introduktion till de nyanlända, såsom svenska för invandrare och att barn skrivs in i skolan. 

  • Senast uppdaterad 6 apr 2017