Till undermeny Karta Kontakt

Riktlinjer för enskilda avlopp

Naturvårdsverket har utifrån miljöbalkens bestämmelser tagit fram förslag på vilka krav som ska ställas på en enskild avloppsanläggning. Kraven riktar sig mot anläggningens reningsresultat, därför ar det viktigt att man har en anläggning som uppfyller det krav som gäller i området.

På grund av att vissa vattenområden är mer känsliga för övergödning, eller ligger inom tätbebyggt område vilket kan innebära en ökad risk för smitta, delas reningskraven in i två kategorier; hög och normal skyddsnivå. Båda nivåerna syftar till miljö- och hälsoskydd. För mer information om detta, läs ”Enskilda avlopp – riktlinjer” i menyraden till höger.

Fosforfällning

Det finns främst två varianter för fosforfällning. I det ena fallet är det ett filter som placeras efter en markbädd som avskiljer fosfor och i det andra fallet tillsätts kemikalier i anknytning till slamavskiljaren, alltså innan markbädden/infiltrationen.

Den sannolikt mest fördelaktiga metoden, om man ser till miljöskyddet, är att avskilja fosfor efter markbädden istället för före. Detta på grund av att man, under förutsättning att anordningen sköts enligt anvisningarna, säkerställer en god avskiljning av fosfor samtidigt som den inte påverkar den efterföljande markbäddens reningsresultat. Fosforfiltret finns i säckar som med kran sänks ner i en brunn. Brunnen ligger nergrävd i marken efter en tät markbädd. Filtermaterialet binder fosfor effektivt under cirka två år, sedan är det dags att byta filter. Sedan 2013 har kommunen hand om tömningen, eftersom det uttjänta filtret numera klassas som hushållsavfall. Fastighetsägaren ansvarar själv för påfyllning av nytt material.

Den andra varianten kräver regelbunden tillsyn och påfyllning av kemikalier. Doseringen av kemikalien kan ske inne i huset, i slamavskiljaren eller i en tank efter slamavskiljaren. Dock kan det innebära vissa risker med att avskilja fosfor innan en markbädd. Tillsats av fällningskemikalier medför en ökad slammängd, vilket kan resultera i att markbädden ”sätter igen”. En större slamavskiljare än normalt bör innebära ett ökat skydd mot slamflykt. En del befarar även att bakterierna som bryter ner organiskt material riskerar att slås ut på grund av det mycket höga pH:t som kemikalierna medför.

Sluten tank med extremt snålspolande toalett

Det ur miljösynpunkt absolut bästa alternativet för rening av ett enskilt avlopp är att ha en sluten tank med extremt snålspolande toalett. En sluten tank innebär att inga förorenade ämnen släpps ut till omgivningen. Däremot medför det en ökad transport på grund av slamtömning. Genom att installera en extremt snålspolande toalett behöver tanken inte tömmas lika ofta eftersom volymen uppsamlat toalettvatten minskar avsevärt. Detta avloppssystem har stort kretsloppspotential.

På Eda Lägergård i Knivsta har man insett fördelarna med denna typ av anläggning. De tidigare torrdassen byttes under 2012 ut mot vakuumtoaletter och sluten tank. BDT-vattnet leds till en slamavskiljare och därefter till en infiltration. Projektet har varit mycket framgångsrikt och förordas av bygg- och miljönämnden i Knivsta. Rapporten om projektet , se länk till höger.


För mer information kontakta miljöenheten, via kontaktcenter 018-347000


 

  • Senast uppdaterad 13 jun 2017