Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Komplementbyggnader och ekonomibyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement, tillägg, till en huvudbyggnad. 


En ekonomibyggnad är en byggnad som behövs för en verksamhet inom jord- och skogsbruk eller annan liknande näring.

Komplementbyggnader

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett fristående uthus, garage, carport, växthus, bastu och andra mindre byggnader.

När bygglov krävs

  • Vid nybyggnad och tillbyggnad

När bygglov inte krävs

För en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är undantagna från kravet på bygglov.

Inom detaljplanerat område behövs inte bygglov för att:

  • Bygga mindre komplementbyggnader, så kallade friggebodar och Attefallsbyggnader. Ska du i dessa byggnader ha ett enskilt avlopp i måste du kontakta miljöenheten då det kan krävas nytt eller ändring av avloppstillståndet. Om fastigheten omfattas av kommunalt vatten och avlopp ska du kontakta Roslagsvatten.

Gå till sidan Friggebodar och attefallsåtgärder

Utanför sammanhållen bebyggelse och utanför detaljplanerat område behövs inte bygglov för att:

  • Göra en liten tillbyggnad om åtgärden inte vidtas närmre fastighetsgränsen än 4,5 meter

Observera!

Bygglovsbefriade åtgärder kan kräva bygglov inom vissa detaljplaner, områdesbestämmelser och kulturmiljöer. Åtgärderna ovan får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om de grannar som berörs godkänner det (gärna skriftligt). Ger grannen inte sitt godkännande ska du söka bygglov. Om du vill placera åtgärden närmre än 4,5 meter från allmän platsmark, till exempel park eller gata krävs också bygglov.

.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad är de byggnader som behövs för en verksamhet inom jord- och skogsbruk eller annan liknande näring.

När bygglov krävs:

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser behövs bygglov vid:

  • Nybyggnad eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader
  • Ändring av fasadmaterial eller omfärgning till annan färgkulör samt

Inom område utan detaljplan eller områdesbestämmelse behövs bygglov för att:

  • Ta i anspråk eller inreda ekonomibyggnaderna för något annat ändamål. Det gäller till exempel om en hölada omvandlas till garage för ett åkeri

När bygglov inte krävs:

  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring får uppföras, byggas till och ändras utan bygglov. Det gäller dock bara inom områden som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelse inom Knivsta kommun.
  • Undantag från bygglovsplikten gäller endast ekonomibyggnader som behövs för verksamheten. Bygglovsfriheten gäller inte automatiskt alla taxerade jordbruksfastigheter. Det krävs att ekonomibyggnaderna behövs för jordbruksrörelsen, till exempel en maskinhall för en skördetröska, för att det ska vara bygglovbefriat.

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxan och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till "avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Om du behöver söka övriga tillstånd eller beställa kartor

Behöver du ansöka om avloppstillstånd, värmepump eller ligger din fastighet inom strandskydd och behöver strandskyddsdispens? För åtgärder som dessa söker du om tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Behöver du beställa en karta, utstakning eller kanske en kontrollmätning för ditt projekt gör du det hos kommunens kart- och gisenhet.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023