Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bygglov kan krävas för ett antal åtgärder som du som villaägare vill göra. Med villor menas en- och tvåbostadshus som villa, radhus, parhus, kedjehus och fritidshus.

För en- och tvåbostadshus krävs bygglov exempelvis för

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad (till exempel inglasat uterum)
 • Väsentlig fasadändring (endast inom detaljplan/områdesbestämmelser)
 • Ändrad användning
 • Murar, plank och staket.
 • Skärmtak över 15 kvadratmeter.

Exempel på åtgärder som kräver en anmälan

 • Bygga ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad (så kallade Attefallsbyggnader) om maximalt 25 kvadratmeter, inte närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • Tillbyggnad på max 15 kvadratmeter bruttoarea, inte närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • Uppföra balkonger, burspråk, takkupor eller uppstickande byggnadsdelar om de berör den bärande konstruktionen
 • Inreda ytterligare en bostad
 • Ändra i bärande konstruktioner
 • Avsevärt ändra planlösningen
 • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • En sådan ändring som väsentligt ändrar brandskyddet i en byggnad
 • Bygga en eller flera takkupor om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

Detta kräver inte bygglov/bygganmälan (gäller endast en- och tvåbostadshus)

 • Anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, med mur eller plank på högst 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger, eller entréer om skärmtakets/skärmtakens totala yta inte överstiger 15 kvadratmeter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Komplementbyggnad (friggebod) max 15 kvadratmeter, byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • Göra en liten tillbyggnad, inte närmare än 4,5 meter från tomtgräns (gäller områden utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse).
 • Uppföra en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdelar, till exempel skorsten, inte närmare än 4,5 meter från tomtgräns (gäller endast områden inom detaljplan).

Observera!

Åtgärder som vanligtvis är bygglovsbefriade kan kräva bygglov inom vissa detaljplaner, områdesbestämmelser och kulturmiljöer. Åtgärderna ovan får placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter om de grannar som berörs godkänner det (gärna skriftligt). Ger grannen inte sitt godkännande ska du söka bygglov. Om du vill placera åtgärden närmre än 4,5 meter från allmän platsmark, till exempel park eller gata krävs också bygglov.

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxan och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till "avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Om du behöver söka övriga tillstånd eller beställa kartor

Behöver du ansöka om avloppstillstånd, värmepump eller ligger din fastighet inom strandskydd och behöver strandskyddsdispens? För åtgärder som dessa söker du om tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Behöver du beställa en karta, utstakning eller kanske en kontrollmätning för ditt projekt gör du det hos kommunens kart- och gisenhet.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 april 2022