Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Västra Knivsta

I och med det så kallade Fyrspårsavtalet med staten åtar sig Knivsta kommun att skapa sammanlagt 15 000 nya bostäder fram till år 2057, varav 9000 bostäder i Knivsta tätorts västra delar. Här kan du läsa mer om arbetet med programmet för Västra Knivsta.

Fyrspårsavtalet

I förslaget till en ny nationell transportplan förespråkar Trafikverket en utbyggnad av spårkapaciteten till fyra spår från länsgränsen mellan Stockholm- och Uppsala län fram till Uppsala centralstation.

Bakgrunden är att Trafikverket funnit att infrastrukturen längs stråket Ostkustbanan, Arlandabanan samt väg E4 i hög grad bidrar till att integrera och utveckla Uppsala och huvudstadsregionen och att stärka dess globala konkurrenskraft. Stråket mellan Uppsala och Stockholm är också en betydelsefull tillväxtmotor i Sverige.

Förslaget om utbyggnad till fyra spår är villkorat. Det förutsätter att både Knivsta och Uppsala kommun möter upp med ökat bostadsbyggande. Man syftar här på det arbete som genomförs av regeringens samordnare för att få till ökat och hållbart bostadsbyggande i regionen.

Läs mer om Fyrspårsavtalet

Här hittar du vanliga frågor och svar om utvecklingen av västra Knivsta och norra Alsike utifrån Fyrspårsavtalet.

Nytt program för helheten

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Knivsta kommun och de människor som bor och verkar här idag (eller kommer att göra det i framtiden) behövs en proaktiv och strukturerad planering av hela utvecklingsområdet av Västra Knivsta. Detta gör vi i form av ett programarbete som sedan ska resultera i ett planprogram.

Planprogrammet ligger sedan till grund för de kommande detaljplanerna i olika delområden, på detta sätt håller vi ihop arbetet och koordineras för att skapa en så bra helhet som möjligt. Det här arbetssättet ger ett bättre resultat när ett större område ska utvecklas, eftersom programarbetet fångar upp många gemensamma frågor för området, till exempel kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

I programarbetet för västra Knivsta ingår också området Nydal, vars tidigare planprogram ska integreras och användas inom ramen för det nya programarbetet i möjligaste mån. På så vis drar vi nytta av det programarbete som redan är gjort av olika enheter inom kommunen.

Den moderna småstaden

Det övergripande syftet med programarbetet är att bidra till utvecklingen av en långsiktigt hållbar stadsdel som uppfyller framtidens behov, bland annat genom att tillvarata nya möjligheter och innovationer.

De kvaliteter som invånarna i Knivsta uppskattar idag, till exempel närhet till naturen, barnvänlighet och en positiv småskalighet, ska vi säkerställa för framtiden. Tillsammans ska vi komplettera dessa med nya kvaliteter som att bli en vital del i tillväxtregionen Stockholm och Uppsala, med fler arbetsplatser, bättre kollektivtrafik samt en mer utbyggd offentlig och kommersiell service.

Det övergripande målet är att skapa ”den moderna småstaden”, och därigenom vara ett föredöme inom hållbar och innovativ stadsutveckling med människan i fokus.

Delaktighet och dialog

En viktig del i programarbetet är att tidigt fånga upp tankar, idéer och synpunkter från Knivstas invånare, och använda denna input i såväl planprogrammet som i det fortsatta arbetet. Programarbetet planeras pågå till och med år 2020/2021 och ska utgöra grunden för ett genomtänkt, strukturerat och sammanhållet detaljplanearbete.

I takt med att programarbetet fortskrider kommer mer information successivt att kunna presenteras här på webbplatsen, liksom olika möjligheter till delaktighet och dialog.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020