Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alsike Nord etapp 2A, del av Vrå 1:150

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2A är belägen i den norra delen av Alsike. Efter samrådet delades planen för Alsike Nord etapp 2 upp i tre olika etapper, varpå Alsike Nord etapp 2A är första av de tre detaljplanerna som har varit ute på granskning. Planenheten arbetar nu med att ta fram ett granskningsutlåtande.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Status

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2A har varit ute på granskning mellan 26 februari till 25 mars 2020. Handlingar som rör planen finner du längre ner på sidan.

Nu jobbar kommunen med att ta fram ett granskningsutlåtande innehållande en sammanställning av de skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Diarienummer: PLA 2010-020015 (detaljplan Alsike Nord etapp 2)
                        SBK 2019-000006 (detaljplan Alsike Nord etapp 2A)

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och utgör av fastigheten Vrå 1:150.

Syfte

Syftet med att detaljplanen, Alsike Nord etapp 2A, är att möjliggöra för ny småskalig bebyggelse i två till fyra våningar. Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 550 bostäder och en större skola med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör också för nya gator som ger utrymme för kollektivtrafikförsörjning och god dagvattenhantering.

Bebyggelsen inom detaljplanen ska utformas som en trädgårdsstad och ha en gemensam arkitektonisk grammatik för att skapa harmoni i området. För detaljplanen har det tagits fram ett gestaltningsprogram som beskriver de arkitektoniska kvalitéerna som eftersträvas.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och frångår den fördjupade översiktsplanen från 2012 vad gäller tillåtet antal våningar. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020