Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alsike Nord etapp 2B, del av Vrå 1:150

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2B är belägen i den norra delen av Alsike. Efter samrådet delades planen för Alsike Nord etapp 2 upp i olika etapper. Granskningstiden för detaljplanen gällande etpp 2B är avslutad och pågick mellan 29 maj till 22 juni 2020.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Status

Efter samråd har detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 blivit uppdelad i olika etapper. Granskningstiden för etapp 2B har avslutats och pågick mellan 29 maj till 22 juni 2020.

Handlingar som rör planen finner du längre ner på sidan.

Nu arbetar kommunen med att ta fram ett granskningsutlåtande innehållande en sammanställning av de skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Diarienummer: PLA 2010-020015
SBK 2020-000001

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och utgör av fastigheten Vrå 1:150.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för skol- och idrottsanläggning samt parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen möjliggör även för bostadsbebyggelse.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och frångår den fördjupade översiktsplanen från 2012 vad gäller tillåtet antal våningar. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar i samband med samrådsskedet

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 juni 2020