Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 med flera

Detaljplanen för Segerdal är belägen i centrala Knivsta intill tågstationen och kommunhuset. Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige den 10 juni.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i antagandeskede

Status

Del av kv. Segerdal antogs i Kommunfullmäktige den 10 juni och protokollet anslås på kommunens anslagstavlan den 18 juni. Se anslagstavlan här. Överklagandetiden är mellan 18 juni och 9 juli 2020.

Detaljplanen för del av kv. Segerdal har varit ute på granskning mellan 6 mars till 8 april. Handlingar som rör planen finner du längre ner på sidan.

Diarienummer: BMK 2017-000163.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i centrala Knivsta intill tågstationen och kommunhuset och inkluderar bland annat byggnaden där tidigare "Modins järnhandel" låg och där Swedbank idag finns.

Syfte

Planen ställs ut på ny granskning med anledning av förändring av användningen i kvarteret intill korsningen Centralvägen och Apoteksvägen. På grund av buller nivåerna har möjligheten till att bygga bostäder inom det kvarteret tagits bort och endast centrumverksamheter möjliggörs. Korrigeringar i planhandlingarna har gjorts i och med denna förändring.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter. Skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna. Föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenrening. Även bevaring av karaktären på den röda trävilla som ligger mot Centralvägen.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012) vad gäller våningsantal. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

 1. Plankarta AntagandePDF (pdf, 822.4 kB)
 2. PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
 3. Planbeskrivning AntagandePDF (pdf, 3.7 MB)
 4. PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
 5. IllustrationsplanPDF (pdf, 1.6 MB)
 6. Granskningsutlåtande 2PDF (pdf, 76.2 kB)
 7. GranskningsutlåtandePDF (pdf, 5.4 MB)
 8. Behovsbedömning med yttrande från LänsstyrelsenPDF (pdf, 490.2 kB)
 9. SamrådsredogörelsePDF (pdf, 340.9 kB)
 10. Bilaga MedborgardialogPDF (pdf, 165.3 kB)
 11. BullerutredningPDF (pdf, 4.2 MB)
 12. DagvattenutredningPDF (pdf, 17.3 MB)
 13. GestaltningsprogramPDF (pdf, 38.8 MB)
 14. Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 16.9 MB)
 15. Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 6.6 MB)
 16. PM TrafikPDF (pdf, 2.1 MB)
 17. Riskanalys vibrationer inkl bilagorPDF (pdf, 1.6 MB)
 18. RiskutredningPDF (pdf, 2.8 MB)
 19. SolstudierPDF (pdf, 24.1 MB)
 20. VibrationsanalysPDF (pdf, 642.5 kB)
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 juni 2020