Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 med flera

Detaljplanen för Segerdal är belägen i centrala Knivsta intill tågstationen och kommunhuset. Detaljplanen för Segerdal är nu ute på en andra granskning. Granskningstiden kommer pågå mellan den 6 mars till 8 april 2020.

Status

Detaljplanen för del av kv. Segerdal är ute på granskning mellan 6 mars till 8 april 2020. Granskningstiden har förlängts från den 27 mars till den 8 april på gund av att kungörelsen inte laddades upp på hemsidan som den skulle. Handlingar som rör planen finner du längre ner på sidan.

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter. Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Synpunkter som lämnas på Facebook blir allmän handling som kan läsas av alla och kan komma att diarieföras. För att vi ska kunna beakta din synpunkt och för att du ska behålla din rätt att överklaga detaljplanen behöver du återkomma till kommunen innan den 8 april 2020 med ditt yttrande och dina kontaktuppgifter.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 8 april 2020 antingen till

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 KNIVSTA
eller till knivsta@knivsta.se
Ange diarienummer BMK 2017-000163 på handlingen.

Diarienummer: BMK 2017-000163.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i centrala Knivsta intill tågstationen och kommunhuset och inkluderar bland annat byggnaden där tidigare "Modins järnhandel" låg och där Swedbank idag finns.

Syfte

Planen ställs ut på ny granskning med anledning av förändring av användningen i kvarteret intill korsningen Centralvägen och Apoteksvägen. På grund av buller nivåerna har möjligheten till att bygga bostäder inom det kvarteret tagits bort och endast centrumverksamheter möjliggörs. Korrigeringar i planhandlingarna har gjorts i och med denna förändring.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter. Skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna. Föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenrening. Även bevaring av karaktären på den röda trävilla som ligger mot Centralvägen.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012) vad gäller våningsantal. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

 1. PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
 2. PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
 3. IllustrationsplanPDF (pdf, 1.6 MB)
 4. Behovsbedömning med yttrande från LänsstyrelsenPDF (pdf, 490.2 kB)
 5. GranskningsutlåtandePDF (pdf, 5.4 MB)
 6. SamrådsredogörelsePDF (pdf, 340.9 kB)
 7. Bilaga MedborgardialogPDF (pdf, 165.3 kB)
 8. BullerutredningPDF (pdf, 4.2 MB)
 9. DagvattenutredningPDF (pdf, 17.3 MB)
 10. GestaltningsprogramPDF (pdf, 38.8 MB)
 11. Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 16.9 MB)
 12. Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 6.6 MB)
 13. PM TrafikPDF (pdf, 2.1 MB)
 14. Riskanalys vibrationer inkl bilagorPDF (pdf, 1.6 MB)
 15. RiskutredningPDF (pdf, 2.8 MB)
 16. SolstudierPDF (pdf, 24.1 MB)
 17. VibrationsanalysPDF (pdf, 642.5 kB)
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 mars 2020