Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ekeby 1:56

Detaljplanen för Ekeby 1:156 är belägen i norra Alsike, väster om järnvägsspåret. Planen ligger vilande i väntan på att planprogrammet för Alsike ska bli klart.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen för Ekeby 1:156 ligger vilande efter ett beslut från samhällsutvecklingsnämnden. Planarbetet ligger vilande till Trafikverket fastställt och tydliggjort läget för en ny tågstation i Alsike. Ett planprogram för Alsike ska tas fram innan arbetet med detaljplanen kommer igång igen.

Diarienummer: PLA 2012-020012.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i norra Alsike väster om järnvägsspåret.

Syfte

Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för 20 friliggande bostadshus i två våningar och tillhörande förråd och carport på fastigheten Ekeby 1:156. En förutsättning för den nya bebyggelsen är att bullerdämpning etableras och att ny bebyggelse ansluter sig till kommunalt VA-nät. En gemensam möteslokal kan uppföras inom parkmarken i mitten av bostadsområdet. De nya husen kommer att utgöra en sammanhängande helhet kring en gemensam tillfartsväg. Planen syftar även till att befästa befintlig bostadsbebyggelse på Ekeby 1:297-298, 1:318-319 och 1:338 samt säkerställa dessa fastigheters tillfartsvägar.

Planförfarande

Planläggningen sker med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020