Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64

Detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen är belägen i Alsike. Planen har varit ute på granskning. Granskningstiden är slut och nu arbetar kommunen med att at fram ett granskningsutlåtande.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Status

Detaljplanen har varit ute på granskning mellan den 27 mars och 27 april 2020. Nu jobbar kommunen med att ta fram ett granskningsutlåtande innehållande en sammanställning av de skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Handlingarna som rör planen finner du längre ner på sidan.

Diarienummer: SBK 2018-000011

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och angränsar till Brännkärrskolan. Området sträcker sig över båda sidor av Brunnbyvägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö och stärka Dammparkens funktion som torg och mötesplats. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn till och bevara de gröna värdena på platsen.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då den bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan från 2017 som pekar ut Alsike som ett utvecklingsområde (2012).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

 1. PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
 2. DelkartaPDF (pdf, 434.8 kB)
 3. PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
 4. Kvalitets- och GestaltningsprogramPDF (pdf, 3.7 MB)
 5. SamrådsredogörelsePDF (pdf, 633.2 kB)
 6. BullerutredningPDF (pdf, 10.9 MB)
 7. EkosystemtjänstanalysPDF (pdf, 1.1 MB)
 8. Inventering och naturvärdesbedömningPDF (pdf, 5.7 MB)
 9. DagvattenutredningPDF (pdf, 3.7 MB)
 10. Länsstyrelsens yttrande till undersökningPDF (pdf, 119.4 kB)
 11. Markteknisk undersökningsrapport GeoteknikPDF (pdf, 800.8 kB)
 12. Följebrev granskningPDF (pdf, 124.9 kB)
 13. PM GeoteknikPDF (pdf, 745.1 kB)
 14. SolstudiePDF (pdf, 9.1 MB)
 15. UndersökningPDF (pdf, 995.6 kB)
 16. Vad händer när kottarna tar slutPDF (pdf, 25.3 MB)
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020