Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64

Detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen är belägen i Alsike. Planen är nu ute på granskning. Granskningstiden kommer pågå mellan 27 mars till 27 april 2020.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Status

Detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen är nu ute på granskning mellan 27 mars till 27 april 2020. Handlingarna som rör planen finner du längre ner på sidan.

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter. Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Synpunkter som lämnas på Facebook blir allmän handling som kan läsas av alla och kan komma att diarieföras. För att vi ska kunna beakta din synpunkt och för att du ska behålla din rätt att överklaga detaljplanen behöver du återkomma till kommunen innan den 27 april 2020 med ditt yttrande och dina kontaktuppgifter.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 april 2020 antingen till:

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 KNIVSTA
eller till knivsta@knivsta.se
Ange diarienummer: SBK 2018-000011 på handlingen.

Diarienummer: SBK 2018-000011

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och angränsar till Brännkärrskolan. Området sträcker sig över båda sidor av Brunnbyvägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö och stärka Dammparkens funktion som torg och mötesplats. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn till och bevara de gröna värdena på platsen.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då den bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan från 2017 som pekar ut Alsike som ett utvecklingsområde (2012).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

 1. PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
 2. DelkartaPDF (pdf, 434.8 kB)
 3. PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
 4. Kvalitets- och GestaltningsprogramPDF (pdf, 3.7 MB)
 5. SamrådsredogörelsePDF (pdf, 633.2 kB)
 6. BullerutredningPDF (pdf, 10.9 MB)
 7. EkosystemtjänstanalysPDF (pdf, 1.1 MB)
 8. Inventering och naturvärdesbedömningPDF (pdf, 5.7 MB)
 9. DagvattenutredningPDF (pdf, 3.7 MB)
 10. Länsstyrelsens yttrande till undersökningPDF (pdf, 119.4 kB)
 11. Markteknisk undersökningsrapport GeoteknikPDF (pdf, 800.8 kB)
 12. Följebrev granskningPDF (pdf, 124.9 kB)
 13. PM GeoteknikPDF (pdf, 745.1 kB)
 14. SolstudiePDF (pdf, 9.1 MB)
 15. UndersökningPDF (pdf, 995.6 kB)
 16. Vad händer när kottarna tar slutPDF (pdf, 25.3 MB)
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 mars 2020