Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lötängen, Knivsta-Tarv 3:18-3:20 med flera

Detaljplanen för Lötängen är belägen i den västra delen av Knivsta och utgörs bland annat idag av Ängby industriområde. Planen är nu ute på samråd. Samrådstiden kommer att pågå från 27 mars till 27 april 2020.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen för Lötängen är ute på samråd mellan 27 mars till 27 april 2020. Handlingar som rör planen finner du längre ner på sidan.

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter. Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Synpunkter som lämnas på Facebook blir allmän handling som kan läsas av alla och kan komma att diarieföras. För att vi ska kunna beakta din synpunkt och för att du ska behålla din rätt att överklaga detaljplanen behöver du återkomma till kommunen innan den 27 april 2020 med ditt yttrande och dina kontaktuppgifter.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 april 2020 antingen till

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 KNIVSTA
eller till knivsta@knivsta.se
Ange diarienummer BMK 2017-000292 på handlingen

Diarienummer: BMK 2017-000292.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i den västra delen av Knivsta och angränsar till Gredelbyleden och Knivstavägen. Planområdet utgörs idag av Ängby industriområde och omfattar de privatägda fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18-3:20, 5:1 och Ängby 2:7.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en varierad bebyggelse med bostäder, skola och centrumverksamhet. Inom planområdet möjliggörs även för en ny park och nya gång- och cykelbanor.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen. Planförslaget överensstämmer med den gällande översiktsplanen då det framgår att ny bebyggelse på den aktuella platsen ska utgöras av en stadsmässig karaktär med högre bebyggelse.

Handlingar till planen

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 mars 2020