Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Takteglet, del av Gredelby 7:76 med flera

Detaljplanen för Takteglet är belägen i centrala Knivsta öster om järnvägen och angränsar till Högåsskolan. Planen har varit ute på samråd under hösten 2019 och arbetet pågår med att sammanställa de yttranden som inkommit.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 20 september till den 18 oktober 2019. Information om samrådet har skickats ut till fastighetsägare och boende i anslutning till planområdet samt till övriga som bedöms vara sakägare.

Nu jobbar kommunen med att upprätta en samrådsredogörelse som behandlar de inkomna synpunkter. Vi kommer därefter arbeta om planförslaget till granskningshandlingar. Datum för granskning är ännu inte bestämt.

Diarienummer: SBK 2018-000009.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den centrala delen av Knivsta i det så kallade Sågenområdet öster om järnvägen. Detaljplanen angränsar till Högåsskolan i nordost och ICA Kvantum i sydostlig riktning.

Syfte

Området är sedan tidigare planlagt för handel, kontor samt kultur och fritid. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för en varierad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter inom kvarteret.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget strider mot den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012) vad gäller tillåtet antal våningar.

Handlingar och utredningar till planen

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020