Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om översiktsplanen

Alla Sveriges kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut i kommunen.

Vad är en översiktsplan?

Alla Sveriges kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut. Den är en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen handlar om frågor som exempelvis var i kommunen vi ska bygga, var vi behöver dra fram nya vägar, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden, var vi behöver reservområden för framtiden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas.

Planens omfattning är heltäckande, vilket innebär att den ska inkludera hela kommunens geografiska utbredning och ska förutom att redovisa utvecklingsområden även redovisa vilka områden som ska bevaras. För att främja en hållbar utveckling och lyfta frågor som är viktiga för kommunen används översiktsplanen för att redovisa övergripande visioner och strategier.

Översiktsplanen är inte bindande men ska vara vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska även spegla den politiska majoritetens uppfattning och vision.

En översiktsplan ska enligt Boverket alltid vara aktuell och vara anpassad efter samhällets snabba förändringar. Då översiktsplanen ska spegla den politiska majoriteten ska kommunfullmäktige under varje mandatperiod pröva om den fortfarande är aktuell.

Processen för att revidera eller ändra översiktsplanen

När kommunen ska revidera översiktsplan eller göra ändringar sker det enligt en viss process.

Processen är reglerad i Plan- och bygglagen och börjar med att kommunen tar fram ett genomarbetat planförslag. Förslagets innebörd och konsekvenser redovisas tillsammans med skälen för det och planeringsunderlag av betydelse.

Kommunen samråder kring förslaget med föreningar, intresseorganisationer och medborgare med flera. Kommunen ska också föra en dialog med länsstyrelsen och andra kommuner som är berörda av förslaget. Resultatet av samrådet och kommunens ställningstagande till framförda synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse.

Det bearbetade planförslaget ställer sedan kommunen ut i minst två månader. Länsstyrelsen ska nu lämna ett granskningsyttrande som läggs till översiktsplanen vid antagandet. Du som vill lämna synpunkter på översiktsplanen ska göra det skriftligen senast nu under utställningstiden. Efter utställningen sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Slutligen fattar kommunfullmäktige beslut om att anta översiktsplanen.

Överklaga översiktsplanen

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten i Uppsala. Viktigt att notera då översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas utan endast processen att ta fram översiktsplanen.

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 augusti 2020